Статут Комуністичної партії України

I. Загальні положення

Комуністична партія України (надалі — Компартія України, або КПУ) є політичною організацією, яка об’єднує на добровільних засадах громадян України — прихильників комуністичної ідеї. Вона є спадкоємицею ідей і традицій Комуністичної партії України, що діяла до незаконної заборони у серпні 1991 року і заборона діяльності якої рішенням Конституційного Суду України від 27 грудня 2001 року визнана неконституційною.

Комуністична партія України виражає інтереси трудящих — робітників, селян, інтелігенції, військовослужбовців, молоді, безробітних, пенсіонерів, організує їх на захист цих інтересів.

Виходячи з історичної перспективи прогресу людської цивілізації, партія виступає за соціалістичну спрямованість розвитку суспільства, утвердження в ньому гуманістичних, демократичних, колективістських засад, верховенства Закону, забезпечення рівності прав громадян.

КПУ виступає проти будь-яких форм експлуатації, націонал-екстремізму і шовінізму.

Компартія своєю діяльністю сприяє формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах, формує громадську думку шляхом роз’яснення населенню положень своєї Програми.

КПУ співпрацює з громадськими і політичними організаціями, які відстоюють принципи соціальної справедливості, справжнього народовладдя у формі Рад виступає за згуртування у братерському союзі на нових засадах народів незалежних держав, що утворилися в межах колишнього СРСР, зміцнює інтернаціональну солідарність з комуністичними партіями і трудящими інших країн.

У розробці своєї політики і практичній діяльності партія керується вченням Маркса — Енгельса — Леніна, яке творчо розвивається і збагачується досягненнями сучасної науки, досвідом світового комуністичного і робітничого руху, спирається на демократичні і гуманістичні традиції народу України.

Стратегічні завдання визначаються Програмою Комуністичної партії України, тактичні — з'їздами партії та її Центральним Комітетом.

Для досягнення програмних цілей і тактичних завдань КПУ:

— вільно проводить свою діяльність у межах, передбачених Конституцією та чинним законодавством України;

— бере участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших представницьких органів влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, в загальнодержавних та місцевих референдумах;

— у своїй діяльності використовує державні засоби масової інформації, а також засновує власні засоби масової інформації;

— ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні і діяльності;

— публічно викладає і відстоює свою позицію з питань державного і суспільного життя;

— бере участь в обговоренні та оприлюднює і обґрунтовує критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації;

— здійснює опозиційну діяльність;

— вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції для розгляду відповідними органами в установленому порядку;

— відстоює права, свободи, соціальні, економічні, культурні та інші інтереси членів КПУ та її прихильників.

Діяльність партії здійснюється на основі Статуту, програмних і нормативних документів у відповідності з Конституцією і законами України і поширюється на всю територію України.

Офіційна назва партії — Комуністична партія України (Компартія України, або КПУ).

Місце перебування керівних органів КПУ – місто Київ.

ІІ. Членство в Комуністичній партії України.

Організаційні засади

2.1. Членом КПУ може бути громадянин України, який досяг 18 років і відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає Програму і Статут партії, бере участь у роботі однієї з партійних організацій, виконує партійні рішення і сплачує членські внески. Член КПУ не може одночасно перебувати в іншій політичній партії. Членство в КПУ є фіксованим.

2.2. Член партії зобов’язаний:

— постійно вивчати і творчо застосовувати в практичній роботі марксистсько-ленінське вчення, Програму та інші документи партії;

— добиватися досягнення програмних цілей партії;

— активно пропагувати і послідовно відстоювати комуністичні ідеї, лінію партії та її Програму серед населення, в державних, громадських і самодіяльних організаціях, всіляко сприяти зміцненню позицій і авторитету партії в суспільстві;

— організовувати трудящих на завоювання влади, захист їх інтересів;

— на виборах в органи державної влади і місцевого самоврядування сприяти успіху кандидатів від КПУ, вести агітацію за них серед населення;

— суворо дотримуватись вимог Статуту, партійної дисципліни, сумлінно виконувати партійні рішення і доручення, зміцнювати ідейну і організаційну єдність партії, бойовитість партійних рядів та оберігати репутацію партії
;

— перебувати на обліку і активно працювати в одній з партійних організацій, залучати в партію нових членів;

— регулярно сплачувати членські внески, матеріально підтримувати партію;

— зміцнювати дружбу народів, активно виступати проти будь-яких проявів соціального, національного, духовного гноблення;

— всебічно підтримувати періодичні партійні видання.

2.3. Член партії має право:

— брати безпосередню участь у виробленні і реалізації політики партії і рішень партійних органів, вільно висловлювати і обстоювати свою думку при обговоренні будь-яких питань діяльності партії, вносити в будь-яку партійну інстанцію свої пропозиції;

— обирати і бути обраним до складу партійних органів будь-якого рівня;

— критикувати будь-який партійний орган, будь-якого комуніста, виступати з ініціативою про відкликання із складу керівних партійних органів тих, хто не виправдав довіри;

— одержувати інформацію про діяльність партійних організацій, їх керівних і виконавчих органів та посадових осіб, звертатися із запитаннями, заявами, пропозиціями в будь-яку партійну інстанцію і вимагати відповіді по суті свого звернення;

— бути присутнім та брати участь в обговоренні питань, що стосуються його особисто, на зборах, засіданнях бюро первинної партійної організації, де він перебуває на обліку, партійних органів будь-якого рівня;

— розраховувати на політичну підтримку і захист з боку партії своєї честі і гідності від необґрунтованих звинувачень і переслідувань з приводу його партійної діяльності, за політичні переконання і погляди;

— припиняти своє членство в партії.

Якщо член партії за віком чи станом здоров'я або з інших поважних причин не може повною мірою брати участь у партійній роботі, партійна організація за погодженням з ним визначає іншу форму його участі в партійному житті
.

Членство в партії не обмежує комуністів у громадянських правах, у тому й числі прав брати участь у роботі громадських організацій, діяльність яких не суперечить чинному законодавству і програмним цілям КПУ.

2.4. Прийом у члени партії здійснюється первинною організацією в індивідуальному порядку на підставі заяви вступаючого в партію і рекомендацій двох членів КПУ, які мають партійний стаж не менше одного року та знають його по спільній виробничій чи громадсько-політичній діяльності.

Рекомендація районного, міського, обласного, Кримського республіканського комітетів комсомолу для вступаючих в партію членів ЛКСМУ прирівнюється до рекомендації члена КПУ.

Рекомендуючий несе партійну відповідальність за надану ним рекомендацію.

Заява про прийом в партію розглядається на зборах первинної партійної організації.

Рішення первинної партійної організації про прийом або про відмову в прийомі вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх на зборах. Рішення про прийом вступає в силу після затвердження його бюро відповідного місцевого партійного комітету. У разі, якщо за місцем проживання вступаючого немає первинної партійної організації, розглядає заяву та приймає рішення про прийом в партію або про відмову в прийомі бюро відповідного місцевого партійного комітету. Таке рішення не підлягає затвердженню та вступає в силу з моменту його прийняття.

Громадяни, які до вступу в КПУ були членами інших політичних партій, приймаються до лав партії на загальних підставах, при наданні копії заяви про вихід із партії.

Заява громадянина, який був виключений або вийшов з КПУ, щодо повторного вступу до партії може бути прийнята до розгляду не раніше ніж через рік після виключення або виходу такого громадянина з КПУ. Рішення первинної партійної організації про прийом в партію такого громадянина затверджується бюро відповідного регіонального партійного комітету.

Для вступаючих в партію може встановлюватися іспитовий термін до одного року з дня прийняття такого рішення. Для вступаючих, які були членами інших політичних партій, встановлення такого іспитового терміну є обов’язковим.

Протягом іспитового терміну вступаючий бере участь в роботі парторганізації, виконує партійні доручення, відвідує партійні збори з правом дорадчого голосу. Протягом місяця після закінчення іспитового терміну має бути прийняте рішення про прийом або вмотивовану відмову у прийомі в члени партії такої особи.

Первинна партійна організація має право висловити вмотивовану незгоду з рішенням вищестоящого партійного органу про відмову в прийомі у члени партії й апелювати до відповідного партійного комітету або контрольно-ревізійної
комісії.

Остаточне рішення приймає об’єднаний пленум місцевого комітету
партії та відповідної контрольно-ревізійної комісії.

Члени комуністичних партій, що входять до СКП—КПРС, при набутті ними громадянства України, можуть бути перереєстровані за їх заявою як члени Компартії України із збереженням загального партійного стажу за рішенням первинної партійної організації за місцем проживання, а у випадку її відсутності — бюро відповідного місцевого комітету партії.

Партійний стаж члена партії починається з дня прийняття рішення про прийом в члени КПУ, перереєстрації члена компартії, яка входить до СКП— КПРС.

Прийнятому в члени партії вручається партійний квиток встановленого Центральним Комітетом єдиного зразка. У разі припинення членства в партії партійний квиток підлягає поверненню до первинної партійної організації.

2.5. Членство в КПУ припиняється у разі:

— смерті члена партії;

— добровільного виходу із партії;

— обставин, внаслідок яких особа не має права голосу на виборах і референдумах відповідно до законодавства України;

— виключення із членів партії.

2.5.1. Особиста заява члена КПУ про вихід із партії подається до первинної організації, в якій він перебуває на обліку. До заяви додається партійний квиток члена КПУ. Подана заява розглядається на зборах первинної організації. За результатами розгляду заяви приймається рішення про припинення членства такого громадянина з дня подання заяви про вихід.

2.5.2. Членство в партії призупиняється на період виконання членом КПУ державних або інших обов’язків, для виконання яких законом не допускається перебування в політичних партіях. Рішення про призупинення і відновлення членства в партії приймається зборами первинної партійної організації, в якій член партії перебуває на обліку, на підставі особистої письмової заяви. При відновленні членства в партії комуністові зберігається безперервний партійний стаж. Призупинення членства в КПУ за інших підстав не допускається.

2.5.3. Партійна організація, в якій комуніст перебуває на обліку, або вищестоящий партійний орган за невиконання партійних рішень, а також вчинення інших дій, що суперечать Програмі і Статуту КПУ, можуть оголосити комуністу одне із таких партійних стягнень: зауваження, догану, сувору догану.

2.5.4. Вищою мірою партійного стягнення для члена КПУ є виключення з партії. Рішення про виключення з партії приймається зборами первинної партійної організації, в якій комуніст перебуває на обліку, або вищестоящим партійним органом.

Підставами для виключення є:

— невиконання членом КПУ обов’язків, передбачених цим Статутом, якщо на даного члена партії раніше накладалося одне із стягнень, передбачених п. 2.5.3. цього Статуту, і ним не зроблені належні висновки;

— порушення членом КПУ партійної дисципліни, що завдало істотної шкоди КПУ;

— неодноразове невиконання членом КПУ партійних рішень;

— втрата організаційного зв’язку з партією;

— несплата членських внесків без поважних причин більше трьох місяців.

Рішення про виключення з партії є чинним, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від присутніх на зборах, засіданні партійного органу, але більше половини кількісного складу первинної організації, партійного органу.

Питання про виключення з партії члена виборного партійного органу вирішується на зборах первинної організації, де він перебуває на обліку, після відкликання зі складу цього органу або на пленарному засіданні партійного комітету, членом якого він є, засіданні бюро партійного комітету вищестоящого рівня, Президії ЦК КПУ.

2.6. Протягом двох місяців після прийняття рішення про виключення з партії або оголошення іншого партійного стягнення член КПУ, до якого ці стягнення були застосовані, може особисто подати апеляцію у комітет або контрольно-ревізійну комісію місцевої партійної організації, яка має бути розглянута у двомісячний строк з моменту надходження у відповідності із вимогами цього Статуту. Апеляція щодо рішення про виключення із партії, прийнятого Президією ЦК, може бути подана Центральній Контрольній Комісії (надалі — ЦКК) або ЦК КПУ.

Член КПУ вважається виключеним з партії з моменту прийняття рішення про його виключення первинною партійною організацією або вищестоящим партійним органом. Якщо виключений з партії подає апеляцію і вона задоволена, його членство в КПУ не переривається.

Партійний орган, який приймав рішення про виключення з партії,
скасоване вищестоящим партійним органом, зобов'язаний забезпечити постановку поновленого члена КПУ на облік в первинну партійну організацію, повернення йому партійного квитка і прийом внесків за час розгляду апеляцій.

У разі незгоди з рішенням вказаного місцевого партійного органу щодо апеляції виключений з партії член КПУ або член КПУ, до якого застосовано стягнення, має право оскаржити прийняті рішення в комітет або контрольно-ревізійну комісію відповідної регіональної партійної організації, а їх рішення — в ЦК або ЦКК КПУ.

Рішення по апеляції про виключення з партії, прийняте ЦК або ЦКК КПУ, може бути оскаржене до з’їзду партії. Рішення про накладення стягнення або про виключення з партії може бути скасоване або змінене органом, який наклав стягнення або виключив з партії, або вищестоящими керівними або контрольними органами в порядку, визначеному цим Статутом.

2.7. Для заохочення членів КПУ можуть застосовуватися: оголошення подяки, нагородження почесним знаком, грамотою, Почесною грамотою.

Членові КПУ, який активно працює в партії (у тому числі в КПРС) 40 і більше років, рішенням загальних зборів парторганізації, в якій він перебуває на обліку, може бути присвоєно звання «Ветеран партії» і вручено нагрудний знак. Положення про нагрудний знак затверджується Президією ЦК КПУ.

2.8. Внутріпартійні відносини і свою внутрішню діяльність КПУ будує на визнанні вирішальної ролі партійних мас і забезпеченні їх повновладдя в організації партійного життя, при неухильному дотриманні принципу демократичного централізму, який органічно включає:

— виборність і періодичну змінюваність усіх керівних органів партії знизу доверху;

— звітність партійних органів та їх керівників перед своїми партійними організаціями, комуністами, які їх обрали або рекомендували, перед вищестоящими партійними органами, систематичне інформування про свою діяльність;

— колегіальність при виробленні та прийнятті рішень, сувору партійну дисципліну, підпорядкування меншості більшості, персональну відповідальність за виконання прийнятих рішень та доручену справу;

— безумовну обов’язковість рішень вищестоящих партійних органів для нижчестоящих та комуністів;

— поєднання ініціативи та відповідальності, свідомої дисципліни та організованості комуністів;

— гласність у роботі всіх партійних організацій та їх керівних органів.

Партійні комітети підтримують різні форми об'єднання комуністів за інтересами і проблемами для обговорення окремих питань при забезпеченні єдності цілей і дій. КПУ не допускає формування груп і фракцій з ідейно-політичними і організаційними засадами, не сумісними з програмними цілями партії, зі своєю внутрішньою структурою і дисципліною.

Утверджуючи у всіх своїх ланках атмосферу партійної товариськості, взаємодовіри і взаємодопомоги, КПУ виходить з того, що кожний член партії відповідальний за партію і партія відповідальна за кожного свого члена.

Неприпустимими є виступи членів КПУ з критикою прийнятих партійних рішень в позапартійних засобах масової інформації та позапартійних аудиторіях.

2.9. Єдність і боєздатність партійних рядів забезпечуються:

— добровільністю вступу в партію, сумлінним виконанням партійних обов’язків, ідейною спільністю та єдиною для всіх комуністів дисципліною;

— суворим дотриманням кожним комуністом принципу демократичного централізму;

— рівністю прав і обов’язків усіх членів партії;

— самоврядуванням і самостійністю партійних організацій у вирішенні всіх питань внутрішнього життя і діяльності, забезпеченням можливостей для участі партійних організацій, комуністів у розробці і здійсненні політики партії;

— широким демократизмом внутріпартійного життя, створенням умов для вільного висловлювання думок, зіставлення різних поглядів і позицій, конструктивної критики і дискусій з наданням права викладати, фіксувати в партійних документах свою думку і обстоювати її аж до прийняття рішення, після прийняття рішення член КПУ зобов'язаний його виконувати;

— проведенням з найбільш принципових питань дискусій і референдумів як у партії в цілому, так і в окремих її організаціях.

У випадках грубого порушення вимог Програми та Статуту КПУ вищестоящий орган партії може прийняти рішення про перереєстрацію (розпуск) партійного комітету або партійної організації, які допустили це порушення.

2.10. Керівними органами в Комуністичній партії України є збори комуністів, конференція, з’їзд.

Керівні органи обирають виконавчі органи і контрольно-ревізійні комісії.

Порядок обрання делегатів, членів виборних партійних органів визначається відповідними партійними зборами, конференцією, з’їздом, партійним комітетом.

У списки для голосування включається будь-яка кількість кандидатур. Обраними вважаються кандидати, за яких проголосувало більше половини комуністів, присутніх на зборах (конференції, з’їзді).

Одночасно з виборами делегатів на партійні конференції, з’їзди можуть пропонуватись кандидатури до складу вищестоящих партійних органів, в тому числі за квотним принципом.

Остаточне вирішення цих питань залишається за конференцією, з’їздом.

Склад обраних органів може оновлюватися частково або переобиратись повністю до закінчення строку їх повноважень, а обрані до них члени партії — виводитись зі складу виборного органу за рішенням пленуму відповідного партійного комітету, ЦКК або пленуму (засідання) відповідної контрольно-ревізійної комісії у порядку, встановленому Інструкцією про порядок виборів у Компартії України і відкликання зі складу виборних органів.

2.11. Партійні організації, які є юридичними особами, можуть, відповідно до чинного законодавства, засновувати на свої кошти самостійно або з іншими організаціями необхідні засоби масової інформації. Їх керівники затверджуються відповідними партійними комітетами.

ІІІ. Організаційна будова Комуністичної партії України

3.1. КПУ складається з первинних, місцевих і регіональних партійних організацій. які діють на підставі цього Статуту.

3.2. Виборні органи партії працюють гласно, систематично інформуючи членів КПУ і вищестоящі органи про свою діяльність. Члени виборного партійного органу мають право вільного доступу на засідання нижчестоящих органів, а також право знайомитися з документами, що знаходяться у розпорядженні відповідного або нижчестоящого органу. Виборний орган партії може доручити членові КПУ, що не є членом цього виборного партійного органу, ознайомитися з документами, що знаходяться в розпорядженні нижчестоящого партійного органу.

3.3. Виборні партійні органи можуть створювати постійні або тимчасові робочі, аналітичні, консультативні та інші групи і комісії, а також апарат, необхідні для забезпечення діяльності виборних органів. Співробітники апарату партійного органу можуть залучатись до роботи на постійній основі, за сумісництвом або на громадських засадах. На співробітників апарату виборних партійних органів, що працюють на постійній основі або за сумісництвом, поширюється законодавство України про працю і соціальне страхування.

3.4. Первинні партійні організації об’єднуються згідно з існуючим адміністративно-територіальним поділом у місцеві парторганізації: районні в містах, районні, міські (міст обласного значення); місцеві партійні організації — відповідно у регіональні — Кримську республіканську, обласні, Київську і Севастопольську міські організації партії.

3.5. Партійна організація, що об’єднує комуністів певної території, є вищестоящою по відношенню до організацій, які її складають, а органи
такої організації є відповідно вищестоящими органами по відношенню до органів зазначених партійних організацій. У кожному районі в місті, районі, місті (обласного значення) може бути створено лише по одній місцевій організації КПУ, а в Автономній Республіці Крим, кожній області, містах Києві і Севастополі – лише по одній регіональній організації КПУ.

3.6. Реєстрація регіональних та місцевих організацій партії здійснюється відповідними державними органами у порядку, встановленому Законом України “Про політичні партії в Україні”, після чого вони набувають статусу юридичної особи.

3.7. Контрольним органом місцевої та регіональної організації КПУ є контрольно-ревізійна комісія (КРК). КРК обираються строком на три роки конференціями (зборами) відповідних партійних організацій. Їх повноваження визначаються цим Статутом та Положенням про ці комісії.

Основа партії

3.8. Основу КПУ складають первинні партійні організації.

Первинна організація створюється рішенням установчих партійних зборів при наявності не менше трьох членів партії.

Рішення про утворення первинної організації затверджується бюро вищестоящого партійного комітету.

Первинні партійні організації утворюються з дотриманням чинного законодавства по територіях і об’єднують комуністів, що проживають або працюють в межах району, міста, району в місті, селища, села, мікрорайону, кварталу, вулиці, в тому числі за професійною ознакою або за родом занять.

До складу первинної партійної організації можуть входити цехові організації та партійні групи.

3.9. Первинні партійні організації:

— беруть участь у розробці і проведенні в життя партійних рішень, пропагують ідеї партії, проводять політичну роботу серед населення, всіма законними засобами обстоюють соціальну справедливість, права і свободи громадян, організовують трудящих на боротьбу за владу конституційними методами, сприяють діяльності вищестоящих партійних органів;

— проявляють турботу про піднесення політичної культури комуністів, їх активності у громадсько-політичному житті, захищають гідність і законні інтереси своїх членів, надають їм необхідну допомогу;

— співпрацюють з іншими політичними, громадськими організаціями, самодіяльними формуваннями, позиція яких не суперечить програмним засадам КПУ.

Партійні організації можуть вносити пропозиції щодо кандидатур до складу вищестоящих партійних органів, а також заслуховувати звіти комуністів — членів виборних органів, які перебувають на обліку в первинних організаціях, ставити питання про відкликання їх зі складу виборного органу.

3.10. Партійні організації в рамках Статуту самостійні у визначенні своєї структури, напрямів, форм і методів роботи, порядку проведення зборів, політичних акцій, взаємодії з іншими громадськими організаціями і рухами.

3.11. Вищим органом первинної організації є загальні збори (конференція) комуністів, які збираються не рідше одного разу на два місяці. Збори (конференція) правомочні, якщо на них присутні більше половини членів (делегатів) даної організації без врахування тих членів партії, для яких, згідно з пунктом 2.3. цього Статуту, визначено інший порядок.

3.12. Позачергові збори (конференція) комуністів можуть бути скликані бюро або секретарем первинної партійної організації за власною ініціативою, або на вимогу не менше однієї третини від загального числа членів КПУ, що перебувають на обліку в даній первинній партійній організації, комітетом або бюро відповідної місцевої або регіональної організації КПУ, а також у випадках і порядку, передбачених Статутом партії.

3.13. Збори мають право самостійно вирішувати будь-які питання, пов'язані зі статутною діяльністю первинної партійної організації, що не належать до компетенції органів відповідної місцевої або регіональної партійної організації, а також вищих органів КПУ, і не врегульовані рішеннями вказаних органів.

Збори комуністів:

— приймають рішення про прийом в партію;

— визначають коло пріоритетних питань, пов'язаних з пропагандою, роз'ясненням, вивченням і реалізацією положень Програми і Статуту, рішень з'їздів, ЦК та інших органів партії;

— розглядають пропозиції з будь-яких питань діяльності партії і направляють їх у вищестоящі органи;

— обговорюють і пропонують проекти загальнопартійних документів, висловлюють своє ставлення до рішень будь-якого партійного органу;

— беруть участь у загальнопартійних дискусіях;

— залучають прихильників партії для участі в різних політичних кампаніях та інших заходах;

— визначають конкретні соціально значимі питання і добиваються їх реалізації;

— вносять пропозиції по кандидатурах до складу вищестоящих партійних органів;

— обирають делегатів на конференцію відповідної місцевої організації КПУ згідно зі встановленою нормою представництва;

— заслуховують не рідше одного разу на рік звіт секретаря, бюро первинної партійної організації;

— присвоюють в порядку, передбаченому цим Статутом, звання «Ветеран партії»;

— приймають рішення про накладення стягнення або про виключення з партії члена КПУ, що перебуває на обліку у даній первинній партійній організації;

— приймають рішення про призупинення або відновлення членства в КПУ громадянина, що перебуває на обліку у даній первинній партійній організації;

— визначають регламент своєї діяльності;

— обирають зі свого складу членів бюро, секретаря первинної партійної організації, його заступників і достроково припиняють їх повноваження;

— обирають голову та секретаря партійних зборів, які підписують протокол зборів;

— виконують інші повноваження відповідно до цього Статуту.

3.14. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах членів КПУ (крім випадків, передбачених другими абзацами параграфів 2.4. та 2.5.). Хід зборів оформляється протоколом.

3.15. Поточну роботу здійснюють виборні партійні органи, що обираються зборами строком на один рік: у первинних організаціях з кількістю членів партії до 15 — секретар та його заступник, а 15 і більше - партійне бюро. Функції контрольного органу у первинній партійній організації виконують загальні збори комуністів.

3.16. Бюро первинної організації КПУ:

— організовує і забезпечує пропаганду, роз'яснення і вивчення Програми і Статуту, а також виконання рішень з'їздів партії, Центрального Комітету та інших партійних органів;

— інформує комуністів і населення про суспільно-політичну ситуацію в країні, регіоні і населеному пункті, про позицію партії, діяльність регіональної, місцевої і первинної партійних організацій;

— організовує для населення бесіди, лекції та зустрічі з партійним активом;

— роз'яснює і пропагує соціально-економічні програми партії, а також позицію комуністів з різних питанняь суспільного життя;

— забезпечує постійний зв'язок між первинною партійною організацією і місцевими жителями;

— залучає прихильників партії для участі в політичних кампаніях і різних заходах, що проводяться партійною організацією чи партійним органом;

— організовує проведення зборів, демонстрацій, мітингів, пікетів та інших заходів;

— скликає збори первинної партійної організації;

— організовує виконання рішень зборів первинної партійної організації та власних рішень;

— розподіляє обов'язки між секретарем первинної партійної організації, його заступниками і членами бюро;

— вирішує інші питання за дорученням зборів або вищестоящих партійних органів.

3.17. Засідання бюро скликаються за необхідності, але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів. Рішення бюро приймаються у формі постанов більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. Хід засідань бюро оформляється протоколами. Форма і порядок голосування визначаються бюро самостійно.

3.18. Керівництво діяльністю первинної партійної організації та її бюро здійснюється секретарем первинної партійної організації, який обирається і звільняється з посади рішенням зборів первинної партійної організації. Вищестоящий партійний орган у випадку грубого порушення секретарем первинної парторганізації норм Статуту, невиконання рішень партійних органів може звільнити його з посади секретаря первинної парторганізації і покласти виконання обов’язків секретаря на одного з членів партії на час до обрання нового секретаря;

Секретар первинної партійної організації:

— організовує комуністів на участь в роботі партійної організації, політичній діяльності, в тому числі у виборних кампаніях;

— організовує агітаційно-масову роботу комуністів серед населення;

— скликає засідання і організовує роботу бюро;

— головує на засіданнях бюро;

— підписує рішення зборів і бюро, а також інші документи первинної партійної організації;


забезпечує ведення обліку членів КПУ в первинній партійній організації;

— забезпечує зберігання документів, що знаходяться у первинній партійній організації;

— розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

— вирішує інші питання за дорученням зборів або бюро первинної партійної організації, а також вищестоящих органів КПУ.

3.19. Рішення первинних організацій можуть бути скасовані вищестоящими органами, якщо такі рішення порушують Статут чи програмні документи КПУ або прийняті з питань, що не належать до повноважень первинних організацій.

3.20. Бюро первинної партійної організації, яке прийняло рішення, що суперечить Програмі, Статуту або рішенню вищестоящого органу, може бути розпущене постановою комітету відповідної місцевої організації або його бюро. Цією ж постановою одночасно з розпуском бюро визначається дата і місце проведення нових зборів первинної партійної організації для обрання нового складу бюро.

3.21. Первинні партійні організації легалізуються у порядку, встановленому Законом України “Про політичні партії України” без права юридичної особи.

Місцеві та регіональні організації

3.22. До місцевих належать районні в місті, районні та міські (міст обласного значення) партійні організації, до регіональних – Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські партійні організації.

Місцеві та регіональні організації, їх виконавчі органи, керуючись Статутом КПУ:

— координують і спрямовують діяльність відповідних партійних організацій, а також депутатських груп (фракцій) у представницьких органах влади;

— проявляють турботу про ідейно-політичне і організаційне зміцнення партійних організацій, подають їм допомогу в роз’ясненні політики і рішень партії, налагодженні змістовного внутріпартійного життя, зміцненні зв’язків з масами;

— систематично інформують членів КПУ про свою роботу, реалізацію пропозицій і зауважень комуністів;

— узагальнюють і поширюють кращий досвід партійної роботи.

Місцеві і регіональні партійні організації є юридичними особами і самостійно вирішують усі питання, за винятком тих, що входять до компетенції вищих органів.

3.23. Вищими керівними органами місцевих і регіональних партійних організацій є відповідні партійні конференції (збори). Керівництво місцевими парторганізаціями в період між конференціями здійснюють такі виборні партійні органи:

а) у партійних організаціях з кількістю три—чотирнадцять комуністів – секретар та його заступник;

б) з кількістю п'ятнадцять—сорок дев'ять комуністів – бюро партійної організації;

в) з кількістю п'ятдесят і більше комуністів — партійний комітет.

Керівництво регіональними парторганізаціями в період між конференціями здійснюють виборні органи: відповідний партійний комітет, бюро партійного комітету .

Зазначені керівні органи місцевих і регіональних організацій обираються на зборах або конференціях строком на три роки.

3.24. Місцеві організації (районні в містах, районні, міські (міст обласного значення).

3.24.1. Місцева організація створюється на загальних зборах або конференції членів партії на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням комітету відповідної регіональної організації КПУ.

3.24.2. Вищим керівним органом місцевої організації є конференція (збори), яка скликається та проводиться не рідше одного разу на три роки. Позачергові конференції проводяться в міру необхідності.

Рішення про скликання чергової конференції (зборів), дату і місце її проведення, а також про норму представництва делегатів від первинних партійних організацій, що здійснюють свою діяльність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, приймається комітетом (бюро, секретарем) місцевої організації КПУ.

Позачергові конференції (збори) можуть бути скликані комітетом (бюро, секретарем) місцевої організації за власною ініціативою або на вимогу не менше однієї третини членів партії, що перебувають на обліку в первинних партійних організаціях, які входять до складу відповідної місцевої організації партії, крім випадків і порядку, передбачених цим Статутом, а також за рішенням комітету або бюро відповідної регіональної організації, ЦК КПУ або його Президії.

3.24.3. Конференція (збори) має право самостійно вирішувати будь-які питання, пов'язані з діяльністю місцевої організації КПУ і не віднесені до компетенції органів відповідної регіональної організації, а також вищих органів КПУ, та не врегульовані рішеннями вказаних органів.

До компетенції конференції (зборів) місцевої організації КПУ належить вирішення таких питань:

— визначення завдань і пріоритетних напрямів діяльності місцевої організації відповідно до рішень вищестоящих органів, а також органів відповідної регіональної організації КПУ;

— розгляд пропозицій з питань діяльності партії, направлення іх у випадку необхідності вищестоящим органам;

— обговорення проектів загальнопартійних документів;

— участь в загальнопартійних дискусіях;

— визначення конкретних соціально значимих питань і розробка заходів щодо їх реалізації;

— внесення пропозицій щодо кандидатур до складу вищестоящих партійних органів;

— висунення кандидатів (списків кандидатів) в депутати і на інші виборні посади в органах місцевого самоврядування у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

— заслуховування звіту та оцінка роботи комітету (бюро, секретаря);

— заслуховування та затвердження звіту контрольно-ревізійної комісії місцевої організації КПУ;

— обрання делегатів на конференцію відповідної регіональної організації КПУ згідно зі встановленою нормою представництва;

— обрання строком на три роки членів комітету (бюро, секретаря) та членів контрольно-ревізійної комісії місцевої організації КПУ і дострокове припинення їх повноважень;

— внесення пропозицій щодо кандидатур до складу вищестоящих партійних органів;

— визначення порядку денного і порядку роботи (регламенту) конференції;

— виконання інших повноважень відповідно до цього Статуту.

3.24.4. Партійні комітети (бюро, секретар) оголошують про скликання конференції (зборів), як правило, не пізніше як за 15 днів до їх проведення.

Конференція (збори) місцевої партійної організації вважається правомочною, якщо на її засіданні присутні більше половини обраних делегатів (членів партійної організації).

Рішення конференції (зборів) приймаються більшістю голосів делегатів (членів партійної організації), присутніх на конференції (зборах).

Рішення про обрання членів комітету (бюро, секретаря) і членів КРК місцевої організації, про обрання делегатів на конференцію відповідної регіональної організації КПУ, рекомендації кандидатур до складу вищестоящих органів, а також про висування кандидатів (списків кандидатів) в депутати і на інші виборні посади в органах місцевого самоврядування приймаються за рішенням конференції (зборів) таємним або відкритим голосуванням.

Рішення конференції (зборів) приймаються у формі постанов. Хід засідань конференції (зборів) оформляється протоколом.

3.24.5. Комітет (бюро, секретар) місцевої організації є її виборним виконавчим органом на період між конференціями (зборами), обирається конференцією (зборами) відповідної місцевої організації і їй підзвітний.

3.24.6. Комітет (бюро, секретар) має право самостійно вирішувати всі питання, пов'язані з діяльністю місцевої організації, за винятком тих, що належать до компетенції конференції, регіональної організації, інших вищих органів КПУ і не врегульовані рішеннями вказаних органів.

Комітет (бюро) місцевої організації КПУ:

— організовує вивчення та забезпечує роз'яснення і пропаганду Програми і Статуту КПУ, виконання рішень з'їздів, ЦК КПУ та інших партійних органів;

інформує комуністів і населення про суспільно-політичну ситуацію та позицію партії з актуальних питань, про діяльність регіональної і місцевої організацій КПУ;

— організовує для населення бесіди, лекції і зустрічі з партійним активом, депутатами-комуністами;

— забезпечує постійний зв'язок місцевої організації з первинними партійними організаціями та регіональним партійним комітетом;

— взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого самоврядування на території своєї діяльності ;

— залучає прихильників партії, до участі в різних політичних кампаніях і заходах;

— скликає чергові і позачергові конференції (збори) місцевої організації КПУ, визначає їх попередні порядок денний, дату і місце проведення, а також встановлює норму представництва на конференцію від первинних партійних організацій;

— розпускає бюро первинної партійної організації у випадках і порядку, передбачених цим Статутом;

— скасовує рішення зборів або бюро первинної партійної організації у випадках і порядку, передбачених цим Статутом;

— рекомендує членів партії для обрання у вищестоящі партійні органи, а також ставить перед цими органами питання про дострокове припинення повноважень рекомендованих комуністів;

— приймає рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію (розпуск) первинних партійних організацій;


затверджує рішення щодо прийому в члени КПУ, а у випадках, встановлених цим Статутом, розглядає заяви та приймає відповідні рішення про прийом в партію або про відмову в прийомі;

— вносить рекомендації зборам первинної партійної організації щодо кандидатури її секретаря;

— звільняє секретаря первинної партійної організації у разі невиконання ним своїх обов'язків, порушення норм цього Статуту;

— обирає зі свого складу першого секретаря, другого секретаря, секретарів, які обов'язково обираються членами бюро, членів бюро комітету, достроково припиняє їх повноваження;

— розподіляє обов'язки між секретарями комітету і членами бюро місцевої організації КПУ, а також заслуховує їх звіти;

— здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень;

— вирішує інші питання, передбачені цим Статутом, а також питання за дорученням конференції місцевої організації або вищестоящих органів партії.

Партійні комітети (бюро) самостійно вирішують питання структури своїх організацій, визначають структуру і штати робочого апарату, приймають рішення з питань видавничої діяльності.

3.24.7. Засідання комітету (бюро) скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Рішення комітету (бюро) приймаються у формі постанов. Хід засідання комітету (бюро) оформляється протоколом. Засідання комітету (бюро) ведуть його секретарі.

Пленум комітету (засідання бюро) вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів.

Рішення комітету (бюро) приймаються більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.

Форма і порядок голосування визначаються комітетом (бюро) самостійно.

3.24.8 Повноваження комітету (бюро) місцевої організації КПУ зберігаються до обрання конференцією (зборами) нового складу комітету (бюро).

3.24.9. Комітет (бюро) місцевої організації партії має право виводити зі свого складу членів комітету (бюро) на вимогу первинних партійних організацій, від яких вони були рекомендовані, та кооптувати до свого складу нових членів замість вибулих.

3.24.10. Керівництво діяльністю комітету (бюро) здійснюється його бюро (секретарем), яке:

— мобілізує комуністів на участь у роботі партійної організації, у політичній діяльності, в тому числі у виборних кампаніях;

— організовує агітаційно-масову роботу комуністів серед населення;

— скликає засідання і організовує роботу комітету (бюро);

— представляє місцеву організацію КПУ у взаємовідносинах з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, а також фізичними і юридичними особами;

— спрямовує діяльність комуністів, які працюють в громадських організаціях, спілках та об'єднаннях громадян, органах місцевого самоврядування;

— організовує ведення бухгалтерського, податкового та іншого обліку, забезпечує правильність складання і своєчасність надання звітності в компетентні державні органи;

— подає до керівних органів відповідної регіональної організації КПУ статистичні та інші відомості у строки, порядку та обсязі, визначених ЦК КПУ;

— організовує ведення і зберігання документів, пов'язаних з діяльністю місцевої організації КПУ;

— затверджує кошторис місцевої організації та звітує про його виконання;

— вирішує інші питання за дорученням конференції, комітету (бюро) місцевої організації КПУ, а також вищестоящих партійних органів.

Засідання бюро партійного комітету місцевої партійної організації скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

В місцевих партійних організаціях з кількістю до 15 членів КПУ на секретаря первинної партійної організації і його заступників покладаються функції комітету (бюро) місцевої партійної організації, передбачені цим Статутом.

3.24.11. Керівництво поточною діяльністю комітету і бюро місцевої організації здійснюється першим секретарем комітету (бюро), який обирається і звільняється з посади комітетом за поданням бюро регіонального комітету КПУ.

Перший секретар комітету (бюро):

— скликає засідання і організовує роботу бюро;

— головує на засіданнях комітету і бюро;

— підписує постанови комітету і бюро, а також інші документи місцевої організації;

— представляє місцеву організацію КПУ у відносинах з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, а також фізичними і юридичними особами;

— видає доручення на право представляти інтереси місцевої організації;

— відкриває розрахункові рахунки місцевої організації у банківських установах;

— організовує ведення статистичного, бухгалтерського, податкового та іншого обліку, забезпечує правильність складання і своєчасність надання звітності в компетентні державні та вищестоящі органи КПУ;

— організовує ведення і зберігання документів, пов'язаних з діяльністю місцевого комітету;

— вирішує інші питання за дорученням конференції, комітету або бюро місцевої організації КПУ, а також вищестоящих партійних органів.

3.24.12. Першому секретарю, другому секретарю, секретарям комітету (бюро), які порушують положення Програми, Статуту або не виконали рішення вищестоящих органів партії, постановою регіонального комітету або його бюро може бути винесено попередження. У разі, якщо після винесення попередження першим секретарем, другим секретарем, секретарями місцевого комітету повторно допускаються такі порушення, регіональний комітет або його бюро мають право звільнити першого секретаря, другого секретаря, секретаря комітету місцевої організації КПУ від виконання своїх обов'язків і винести на засідання місцевого комітету питання про нові вибори першого секретаря, другого секретаря, секретарів. У цей період обов'язки першого секретаря місцевого комітету за рішенням органу, який усунув його, виконує один із секретарів або членів бюро місцевого партійного комітету.

3.24.13. Рішення конференції (зборів), комітету (бюро) місцевої організації КПУ, що суперечать положенням Програми, Статуту, рішенням вищестоящих органів КПУ, можуть бути скасовані відповідним регіональним комітетом або Президією ЦК КПУ.

3.24.14. Комітет (бюро) місцевої організації КПУ, який прийняв рішення, що суперечить Програмі, Статуту партії або рішенням вищестоящих органів, може бути розпущений постановою регіонального партійного комітету за погодженням з Секретаріатом ЦК або постановою Президії ЦК КПУ за пропозицією Секретаріату ЦК. Цією ж постановою одночасно з розпуском комітету (бюро) визначається дата і місце проведення конференції (зборів) місцевої організації для обрання нового складу комітету, визначається норма представництва на конференцію від первинних партійних організацій, а також створюється організаційний
комітет для підготовки і проведення конференції (зборів) та керівництва діяльністю місцевої організації КПУ до її проведення.

3.24.15. Рішення про ліквідацію (розпуск) місцевої організації може бути прийнято Центральним Комітетом КПУ за поданням відповідного регіонального партійного комітету або Президії ЦК.

3.25. Регіональні організації (республіканська в Автономній Республіці Крим, обласні, міст Києва та Севастополя)

3.25.1. Регіональна організація створюється за рішенням ЦК КПУ або його Президії на конференції членів партії на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

3.25.2. Вищим керівним органом регіональної організації КПУ є конференція, яка проводиться не рідше одного разу на три роки. Позачергові конференції проводяться в міру необхідності.

Рішення про скликання чергової конференції, дату і місце її проведення, а також про норму представництва делегатів на конференцію від місцевих організацій, що входять до складу даної регіональної організації, приймається комітетом регіональної організації КПУ не пізніше ніж за 15 днів до її проведення.

Позачергові конференції можуть бути скликані комітетом регіональної організації за власною ініціативою або на вимогу місцевих організацій, що об'єднують не менше однієї третини членів КПУ, які перебувають на обліку в цій регіональній організації, крім випадків і порядку, передбачених цим Статутом або рішеннями ЦК КПУ.

3.25.3. Конференція має право самостійно вирішувати будь-які питання, що пов'язані з діяльністю регіональної організації, не відносяться до компетенції вищих органів КПУ і не врегульовані рішеннями вказаних органів.

До компетенції конференції регіональної організації КПУ належать:

— визначення завдань і пріоритетних напрямів діяльності регіональної організації відповідно до рішень вищих органів КПУ;

— розгляд пропозицій з питань діяльності партії;

— обговорення проектів загальнопартійних документів;

— участь в загальнопартійних дискусіях;

— визначення конкретних соціально значимих питань і розробка заходів щодо їх реалізації;

— обрання строком на три роки членів комітету та членів контрольно-ревізійної комісії регіональної організації і дострокове припинення їх повноважень;

— оцінка роботи комітету та затвердження звіту контрольно-ревізійної комісії;

— обрання делегатів на з'їзд КПУ;

— внесення пропозицій щодо кандидатур до складу ЦК та ЦКК КПУ;

— визначення порядку денного та порядку роботи (регламенту) конференції;

— висування кандидатів (списків кандидатів) в депутати та на інші виборні посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

3.25.4. Конференція вважається правомочною, якщо на її засіданні присутні більше половини обраних делегатів.

Рішення конференції приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на конференції.

Рішення про обрання членів комітету і членів контрольно-ревізійної комісії регіональної організації, про обрання делегатів на з'їзд партії, а також про висування кандидатів (списків кандидатів) в депутати і на інші виборні посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування приймаються таємним або відкритим голосуванням за рішенням конференції.

3.25.5. Рішення конференції приймаються у формі постанов і резолюцій. Хід засідання конференції оформляється протоколом.

3.25.6. Виконавчим органом регіональної організації в період між конференціями є комітет, який обирається конференцією відповідної регіональної організації КПУ і їй підзвітний.

3.25.7. Комітет має право самостійно вирішувати всі питання, що пов'язані з діяльністю регіональної організації, не належать до компетенції вищих органів, а також конференції регіональної організації КПУ, і не врегульовані рішеннями вказаних органів.

Комітет регіональної організації:

— організовує і забезпечує пропаганду, роз'яснення і вивчення Програми і Статуту, а також виконання рішень з'їздів партії, ЦК КПУ, конференцій регіональної організації і власних постанов;

— роз'яснює і пропагує соціально-економічні програми партії, а також позицію комуністів з різних питань суспільного життя;

— забезпечує постійний зв'язок регіональної організації з місцевими організаціями і ЦК КПУ;

— в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування;

— залучає прихильників партії для участі в різних політичних кампаніях і заходах;

— взаємодіє з громадськими об'єднаннями та з організаціями інших політичних партій;

— скликає чергові і позачергові конференції регіональної організації, визначає їх попередній порядок денний, дату і місце проведення, а також встановлює норму представництва на конференцію від місцевих партійних організації;

— обирає зі свого складу бюро, першого секретаря, другого секретаря і секретарів комітету, які обов'язково обираються членами бюро, може створювати секретаріат комітету, достроково припиняє їх повноваження;

— утворює, у разі потреби, тимчасові і постійні комісії комітету з напрямів його діяльності;

— затверджує завідуючих відділами партійного комітету;

— засновує партійні засоби масової інформації і затверджує їх головних редакторів;

— оголошує попередження або відсторонює від виконання своїх обов'язків секретарів комітетів місцевих організацій у випадках і порядку, передбачених цим Статутом;

— розпускає бюро первинної партійної організації, бюро комітету місцевої організації у випадках і порядку, передбачених цим Статутом;

— скасовує рішення зборів або бюро первинної партійної організації, а також рішення конференції, комітету або бюро місцевої організації у випадках і порядку, передбачених цим Статутом;

— приймає рішення про розпуск місцевого партійного комітету у випадках і порядку, передбачених цим Статутом;

— приймає рішення про створення, реорганізації місцевих організацій КПУ та вносить пропозиції Центральному Комітетові щодо їх ліквідації (розпуску);

— відкликає за поданням бюро регіональної організації висунених конференцією кандидатів, зареєстрованих кандидатів у депутати і на інші виборні посади в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, виключає кандидатів з висунених конференцією списків кандидатів в депутати в порядку, встановленому виборчим законом;

— вирішує інші питання, передбачені цим Статутом, а також за дорученням конференції регіональної організації або вищестоящих органів партії.

3.25.8. Засідання комітету скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на чотири місяці.

Засідання комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів.

Рішення комітету приймаються більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні, за винятком рішень про відкликання висунених конференцією регіональної організації кандидатів (списків кандидатів) в депутати і на інші виборні посади в органах державної влади та органи місцевого самоврядування, які приймаються кваліфікованою більшістю в дві третини голосів від числа присутніх на засіданні членів комітету.

Рішення комітету приймаються у формі постанов. Хід засідання комітету оформляється протоколом.

Форма і порядок голосування визначаються комітетом самостійно.

3.25.9. Комітет регіональної організації партії має право виводити зі свого складу членів комітету на вимогу місцевих партійних організацій, які висували їх, або за рішенням бюро регіонального партійного комітету та кооптувати нових членів комітету замість вибулих.

3.25.10. Повноваження комітету регіональної організації зберігаються до обрання конференцією нового складу комітету.

3.25.11. Для вирішення політичних, організаційних і поточних питань комітет обирає зі свого складу бюро, яке підзвітне комітету регіональної організації.

Бюро регіонального комітету КПУ:

— проводить роботу з пропаганди, роз'яснення і вивчення Програми і Статуту, а також організовує виконання рішень з'їздів і ЦК партії, конференцій, пленумів комітету регіональної організації;

— інформує комуністів і населення про суспільно-політичну ситуацію, позицію партії з актуальних питань і діяльність регіональної організації;

— засновує видавництва, інформаційні агентства, поліграфічні підприємства, освітні та інші установи з дотриманням вимог законодавства;

— організовує для населення телевізійні і радіопередачі, випуск друкованих видань, бесіди, лекції і зустрічі з партійним активом;

— залучає прихильників партії для участі в різних політичних кампаніях і заходах;

— організовує проведення зборів, мітингів, пікетів, демонстрацій та інших заходів;

— скликає пленум комітету регіональної організації;

— затверджує рішення комітету місцевої організації про обрання секретарів комітету місцевої організації партії;

— оголошує попередження або відсторонює від виконання обов'язків секретарів первинних партійних організацій та місцевих комітетів у випадках, передбачених цим Статутом;

— вносить пропозицію конференції місцевої організації щодо кандидатури першого секретаря відповідного комітету;

— визначає компетенцію і розподіляє обов'язки між першим секретарем, другим секретарем, секретарями комітету та іншими членами бюро регіональної організації, а також заслуховує їх звіти;

— затверджує рішення первинних організацій про прийом в партію громадян, які раніше були виключені із лав КПУ;

— здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень;

— затверджує штатний розпис та формує апарат партійного комітету;

— затверджує кошторис регіональної організації та звіт про його виконання;

— висуває кандидатів (списки кандидатів) в депутати та на інші виборні посади в органи державної влади і органи місцевого самоврядування на повторних і додаткових виборах;

— створює за рішенням Президії ЦК КПУ виборчий фонд для фінансування виборчих кампаній партії;

— вирішує інші питання, передбачені цим Статутом, а також за дорученням комітету регіональної організації або вищестоящих органів партії.

3.25.12. Засідання бюро скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання бюро вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини обраних членів.

Рішення бюро приймаються більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.

Рішення бюро приймаються у формі постанов. Хід засідання бюро оформляється протоколом.

Форма і порядок голосування визначаються бюро самостійно.

Засідання бюро веде перший секретар комітету регіональної організації, а під час його відсутності – другий або інший секретар комітету.

3.25.13. Керівництво поточною діяльністю комітету і бюро регіональної організації здійснюється першим секретарем комітету, який обирається і звільняється з посади комітетом за поданням Президії ЦК КПУ.

Перший секретар комітету:

— скликає засідання і організовує роботу бюро;

— головує на засіданнях комітету і бюро;

— підписує постанови комітету і бюро, а також інші документи регіональної організації;

— представляє регіональну організацію КПУ у відносинах з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, а також фізичними і юридичними особами;

— видає доручення на право представляти інтереси регіональної організації;

— відкриває розрахункові рахунки регіональної організації у банківських установах;

— в межах коштів на ці цілі, визначених бюро регіонального комітету, приймає на роботу і звільняє співробітників апарату регіонального комітету партії, визначає розміри посадових окладів і надбавок до них;

— в межах своєї компетенції видає розпорядження, а також дає вказівки, обов'язкові для усіх співробітників апарату регіонального комітету;

— організовує ведення статистичного, бухгалтерського, податкового та іншого обліку, забезпечує правильність складання і своєчасність надання звітності в компетентні державні органи і ЦК КПУ;

— організовує ведення і зберігання документів, пов'язаних з діяльністю регіонального комітету і його апарату;

— вирішує інші питання за дорученням конференції, комітету або бюро регіональної організації КПУ, а також вищестоящих партійних органів.

3.25.14. Першому секретарю, другому секретарю, секретарям регіонального комітету, які порушують положення Програми, Статуту або не виконали рішення вищестоящих органів партії, постановою ЦК або його Президії може бути винесене попередження. У разі, якщо після винесення попередження першим секретарем, другим секретарем, секретарями регіонального комітету допущено повторні порушення положень Програми або Статуту партії, невиконання рішень вищестоящих органів партії, ЦК або його Президія має право звільнити першого секретаря, другого секретаря, секретарів комітету регіональної організації КПУ від виконання своїх обов'язків і винести на засідання регіонального комітету питання про нові вибори першого секретаря, другого секретаря, секретарів. У цей період обов'язки першого секретаря регіонального комітету за рішенням органу, що усунув його, виконує один із секретарів або членів бюро регіонального партійного комітету.

3.25.15. Рішення конференції, комітету або бюро регіональної організації КПУ, що суперечить положенням Програми або Статуту або рішенню вищестоящого партійного органу, може бути скасоване Центральним Комітетом КПУ або його Президією.

3.25.16. Бюро регіонального комітету, яке прийняло рішення, що суперечить Програмі чи Статуту партії або рішенню вищестоящого органу КПУ, може бути розпущене постановою Президії ЦК. Цією ж постановою одночасно з розпуском бюро визначається робоча група для підготовки засідання регіонального комітету, на якому має бути обрано новий склад бюро.

3.25.17. Комітет регіональної організації за прийняття рішень, які суперечать вимогам Програми чи Статуту партії або рішенням з'їздів партії, може бути розпущений постановою ЦК або його Президії. Цією ж постановою одночасно з розпуском комітету для обрання нового складу членів комітету скликається конференція регіональної організації КПУ, визначаються дата і місце її проведення, встановлюється норма представництва на конференцію від місцевих організацій, а також створюється організаційний комітет для підготовки конференції і керівництва поточною діяльністю регіональної організації до її проведення.

3.25.18. Рішення про реорганізацію або ліквідацію (розпуск) регіональної організації партії може бути прийняте ЦК КПУ.

Найвищі органи Комуністичної партії України

3.26. Найвищим керівним органом Комуністичної партії України є її з’їзд.

Чергові з’їзди скликаються не рідше одного разу на три роки, а позачергові — за рішенням Центрального Комітету КПУ або на вимогу регіональних організацій, які представляють не менше третини загальної кількості членів партії.

Центральний Комітет оголошує про скликання з’їзду, питання, що виносяться на його обговорення, встановлює норму представництва і порядок обрання делегатів не пізніше як за три місяці (позачергового — не пізніше як за місяць) до проведення з’їзду.

З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини делегатів, обраних на з’їзд регіональними організаціями, які складають більше половини всіх регіональних організацій КПУ.

Регламент його роботи, форми голосування, інші процедурні питання визначаються делегатами з’їзду.

Рішення з’їзду вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини делегатів, присутніх на з’їзді, за винятком питань про ліквідацію (або саморозпуск) партії.

3.27. З'їзд КПУ має право розглянути і прийняти рішення з будь-якого питання діяльності партії.

З’їзд КПУ:

— визначає політичну лінію Комуністичної партії України в питаннях партійного будівництва, ідеологічної діяльності, у проблемах внутрішньої політики і зовнішньополітичної діяльності;

— приймає програмні документи і Статут КПУ, вносить до них зміни і доповнення;

— обирає на три роки Центральний Комітет та Центральну Контрольну Комісію КПУ у визначеному з’їздом складі, заслуховує їх звіти, приймає по них постанови та припиняє їх повноваження;

— вирішує питання про входження КПУ в міжнародні спілки та об’єднання політичних партій;

— приймає рішення про припинення діяльності та реорганізацію КПУ;

— затверджує передвиборну програму (платформу) КПУ;

— висуває кандидата на посаду Президента України, кандидатів (списку кандидатів) в народні депутати України;

— затверджує Положення про Центральну Контрольну Комісію КПУ;

— розглядає і вирішує інші питання партійного життя.

3.28. Рішення з'їзду приймаються таємним або відкритим голосуванням.

3.29. Рішення з'їзду приймаються у формі постанов і резолюцій. Хід засідань з’їзду оформляється протоколом.

3.30. У період між з’їздами Центральний Комітет КПУ в міру необхідності скликає Всеукраїнські партійні конференції, які можуть заслуховувати звіти Центрального Комітету та Центральної Контрольної Комісії, переобирати між з’їздами (до однієї третини) їх склад, вносити зміни до програмних документів і Статуту КПУ, вирішувати інші невідкладні проблеми.

3.31. Центральний Комітет КПУ з власної ініціативи приймає рішення про проведення з найважливіших питань діяльності партії загальнопартійного референдуму або внутріпартійної дискусії.

У необхідних випадках ЦК Компартії України має право проводити поіменне опитування делегатів попереднього з’їзду з принципових питань діяльності партії. Результати голосування при цьому визначаються виходячи із фактичної кількості делегатів з’їзду на день опитування.

3.32. Центральний Комітет КПУ як найвищий орган партії між з’їздами:

— вирішує будь-які питання діяльності партії, не віднесені цим Статутом до виключної компетенції з'їзду, а також не врегульовані рішеннями з'їзду, організовує виконання рішень партійних з’їздів і всеукраїнських партійних конференцій;

— разом з Центральною Контрольною Комісією вносить пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту КПУ, з винесенням рішень з цих питань на затвердження наступного з'їзду партії;

— спрямовує діяльність партії;

— виробляє і уточнює при необхідності її тактику;

— розробляє документи з найважливіших питань соціально-економічного і політичного життя на основі Програми партії і рішень з'їздів КПУ;

— організовує виконання рішень з'їздів партії;

— скликає чергові і позачергові з'їзди КПУ, всеукраїнські конференції, визначає їх попередній порядок денний, дату і місце проведення, а також встановлює норму представництва від регіональних організацій та порядок обрання делегатів;

— для вирішення поточних політичних і організаційних питань обирає на три роки зі свого складу Президію, а також утворює Секретаріат у складі першого секретаря, другого секретаря та секретарів ЦК;

— затверджує завідуючих відділами та керуючого справами ЦК КПУ;

— приймає рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію (розпуск) місцевих і регіональних організацій КПУ;

— розробляє проекти передвиборної програми (платформи) партії;

— порушує у встановленому законом порядку питання про відкликання зі складу депутатів;

— надає допомогу партійним організаціям;

— спрямовує діяльність партійних груп (фракцій) у Верховній Раді, державних органах і громадських організаціях;

— визначає кадрову політику партії;

— утворює органи масової інформації, затверджує положення про них та їх головних редакторів;

— формує партійний бюджет, розподіляє його кошти і звітує про їх використання;

— взаємодіє з громадськими об'єднаннями в Україні;

— представляє КПУ у відносинах з органами державної влади і органами місцевого самоврядування;

— представляє КПУ у відносинах із зарубіжними партіями і організаціями
;


відкликає у необхідних випадках за поданням Президії ЦК висунених у порядку, встановленим законом, кандидата на посаду Президента України, кандидатів, зареєстрованих кандидатами в народні депутати України;

— заслуховує звіти Президії і Секретаріату, членів ЦК, а також звіти керівних органів регіональних та місцевих організацій КПУ;

— приймає рішення про проведення звітів і виборів у партії;

— вирішує інші питання, передбачені Статутом партії, а також за дорученням з'їзду КПУ.

Пленуми Центрального Комітету Комуністичної партії України скликаються його Президією не рідше одного разу в шість місяців або на вимогу третини регіональних партійних комітетів або третини членів ЦК Компартії України.

Центральний Комітет у період між партійними з'їздами має право виводити зі свого складу членів комітету на вимогу регіональних партійних організацій, які рекомендували їх, або за пропозицією Президії ЦК, та кооптувати не більше однієї третини нових членів від складу Центрального Комітету. При квотному принципі формування Центрального Комітету в разі виведення зі свого складу члена ЦК квота залишається за тією регіональною організацією, яка його рекомендувала до складу ЦК.

Центральний Комітет разом з Центральною Контрольною Комісією КПУ може розробляти і затверджувати нормативні документи (інструкції і положення), що конкретизують окремі положення Статуту КПУ, які є обов'язковими для виконання всіма органами партії т комуністами.

3.33. Президія Центрального Комітету Компартії України є вищим виконавчим органом партії. До складу Президії ЦК входять перший, другий, секретарі ЦК, а також члени Президії ЦК.

Президія ЦК КПУ:

— організовує поточну роботу з виконання рішень з’їздів партії, Центрального Комітету КПУ;

— у період між Пленумами ЦК КПУ приймає рішення з питань внутрішньої і зовнішньої політики партії;

— вирішує поточні політичні і організаційні питання діяльності КПУ;

— координує роботу депутатів-комуністів у Верховній Раді України та спрямовує цю роботу в регіональних партійних організаціях;

— організовує підготовку та перепідготовку кадрів КПУ;

— приймає заяви і звернення ЦК КПУ від його імені;

— координує діяльність регіональних партійних організацій;

— розподіляє обов’язки серед секретарів і членів Президії;

— здійснює підготовку Пленумів ЦК, Всеукраїнських партійних конференцій, з’їздів КПУ;

— організовує участь КПУ у формуванні органів влади;

— аналізує діяльність організаційних структур КПУ та вносить Центральному Комітету пропозиції щодо її удосконалення;

— ухвалює рішення про розпуск місцевих та регіональних партійних комітетів, їх бюро;

— вносить кандидатуру та затверджує рішення регіонального комітету про обрання першого секретаря даного комітету;

— відсторонює або звільняє від виконання обов'язків секретарів місцевого або регіонального комітету КПУ у випадках і порядку, передбачених цим Статутом;

— систематично звітує про свою діяльність перед Центральним Комітетом КПУ;

— приймає рішення про проведення звітів і виборів у первинних партійних організаціях;

— скликає та визначає попередній порядок денний Пленумів Центрального Комітету;

— затверджує кошторис КПУ, а також звіт про його виконання.

3.34. Перший секретар Центрального Комітету КПУ:

— очолює Центральний Комітет КПУ і його Президію;

— веде засідання Президії і Секретаріату Центрального Комітету КПУ;

— підписує рішення Центрального Комітету, Президії, Секретаріату, а також інші документи ЦК;

— представляє КПУ в державних органах і міжпартійних відносинах;

— відкриває розрахункові рахунки у банківських установах.

3.35. Другий секретар Центрального Комітету КПУ:

— за дорученням першого секретаря ЦК представляє інтереси КПУ в державних органах і міжпартійних відносинах;

— за відсутності першого секретаря ЦК веде засідання Президії і Секретаріату Центрального Комітету КПУ;

— організовує роботу апарату Центрального Комітету.

3.36. Секретаріат Центрального Комітету КПУ:

— організовує виконання рішень Президії Центрального Комітету, вносить пропозиції до порядку денного і готує питання на її засідання;

— вносить пропозиції щодо номенклатури кадрів, організовує їх добір і навчання;

— створює робочий апарат ЦК, затверджує його структуру і штати;

— узагальнює і поширює досвід партійної роботи;

— веде партійне господарство;

— організовує фінансово-господарську діяльність, розробляє проект бюджету партії.

3.37. Центральна Контрольна Комісія КПУ своєю діяльністю сприяє зміцненню єдності і підвищенню боєздатності партійних рядів.

ЦКК перевіряє дотримання комуністами та партійними організаціями, їх виконавчими органами вимог Програми та Статуту партії, контролює виконання партійного бюджету і правильність використання партійних коштів, перевіряє сплату, прийом і облік членських внесків, сприяє уважному розгляду листів і заяв у партійних комітетах усіх рівнів, приймає постанови з питань, що входять до її компетенції, виконує інші функції згідно положення про ЦКК КПУ.

Центральна Контрольна Комісія має право обстоювати свою позицію на з’їздах партії, конференціях, Пленумах ЦК КПУ, інформувати про свою позицію партійні організації, пропонувати скликання позачергового з’їзду, конференції КПУ, обговорення на Пленумі Центрального Комітету КПУ питань, що входять до її компетенції.

Центральна Контрольна Комісія здійснює методичне керівництво контрольно-ревізійними комісіями регіональних та місцевих партійних організацій.

IV. Взаємовідносини Комуністичної партії України з державними органами, громадськими організаціями та об`єднаннями

4.1. КПУ будує свої відносини з робітничими, селянськими, профспілковими, молодіжними, жіночими, ветеранськими, творчими та іншими організаціями і об’єднаннями на засадах політичного партнерства, відкритого діалогу і розумного компромісу.

КПУ при необхідності може вступати в коаліції, укладати передвиборні угоди з іншими партіями, громадськими організаціями і формуваннями, висловлювати своє ставлення до програм, рішень і дій державних органів, політичних партій і громадських організацій.

Беручи участь у виборах, референдумах, інших формах волевиявлення громадян з метою утвердження політичного лідерства в суспільстві, КПУ розробляє і публікує свої політичні платформи, висуває своїх кандидатів до представницьких органів усіх рівнів, бореться за їх обрання.

Самовисування чи висування членів партії кандидатами в народні депутати України і депутати рад усіх рівнів, а також сільськими, селищними і міськими головами без рішення відповідних регіональних партійних організацій, ЦК або з’їзду Компартії України розцінюються як дії, несумісні з членством в партії.

КПУ може включати в свої виборчі партійні списки позапартійних, а також підтримувати на виборах кандидатів, які не є її членами.

У радах, де комуністи в меншості, вони при необхідності переходять в опозицію.

У Верховній Раді України, місцевих радах, на з’їздах і конференціях громадських організацій, у яких беруть участь як депутати, делегати або члени виборних органів комуністи, вони об’єднуються в партійні групи (фракції) для координації своєї діяльності, проведення в життя лінії партії.

Комуністи керуються рішеннями і рекомендаціями відповідних партійних комітетів, отримують від них підтримку і допомогу, звітують перед партійними комітетами і організаціями про роботу в радах, громадських організаціях.

4.2. Рішення і рекомендації партійних комітетів є обов’язковими для депутатів-комуністів.

Члени партії, які відмовляються входити до створених за рішенням партійних комітетів груп (фракцій) або без рішення партійних комітетів виходять з груп (фракцій), виключаються з лав КПУ.

Відносно депутатів-комуністів, обраних за списком КПУ, які діють всупереч рішенням партійного комітету, затвердженій ним платформі, може бути порушене у встановленому законом порядку питання про відкликання із складу депутатів.

4.3. КПУ вважає одним з найважливіших напрямів своєї організаційної діяльності роботу з молоддю
, допомогу ЛКСМ України, підготовку резерву для поповнення партійних рядів молодими силами.

Вона активно співробітничає на засадах взаємної поваги і товариської довіри з комуністичними та іншими молодіжними організаціями, які обстоюють соціалістичний вибір, всемірно сприяючи їх діяльності.

V. Комуністична партія України і партії комуністичної спрямованості зарубіжних країн

5.1. З комуністичними організаціями держав, що утворилися в межах колишнього СРСР, інших зарубіжних країн КПУ об’єднують спільність цілей, спільні соціально-класова природа та ідеологія.

Зберігаючи свою самостійність, КПУ взаємодіє з іншими компартіями на основі ідейної єдності, інтернаціональної солідарності, рівноправ’я і партнерства.

У відповідності із законами України КПУ може вступати в міжнародні спілки політичних партій, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координуючих центральних органів.

5.2. Рішення про вступ КПУ до міжнародних спілок або про вихід з них приймаються з’їздами Комуністичної партії України.

Повноважних представників до складу координаційних органів міжнародних спілок делегує Центральний Комітет або Президія ЦК КПУ.

VI. Правовий статус. Власність і бюджет Комуністичної партії України

6.1. КПУ є юридичною особою і у відповідності з законодавством України має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатки, штампи, бланки із своєю назвою і емблемою.

Права юридичної особи КПУ набуває з моменту державної реєстрації в установленому порядку в Міністерстві юстиції України. КПУ є неприбутковою організацією.

6.2. Правом юридичної особи користуються також партійні організації КПУ, які з моменту їх організаційного оформлення, виборів керівних органів та реєстрації в установленому законом порядку мають право відкривати рахунки в установах банку або користуватися рахунком вищестоящої партійної організації, мати печатки і штампи.

6.3. Символами КПУ є червоний прапор, довжина якого співвідноситься до ширини як два до одного, із зображеннями серпа і молота, портретом В.І.Леніна, словами “Пролетарі всіх країн, єднайтеся!” та “Комуністична партія України”, партійний гімн — “Інтернаціонал”, девіз — заклик “Пролетарі всіх країн, єднайтеся!”.

Символіка реєструється в установленому порядку.

Емблема КПУ, зразки печаток, штампів і бланків затверджуються Президією ЦК.

6.4. Діяльність КПУ, її організацій забезпечується фінансовими і матеріально-технічними ресурсами за рахунок власних коштів.

Джерелами формування майна та коштів КПУ є: внески членів КПУ; благодійні внески фізичних осіб, крім громадян іноземних держав; благодійні внески юридичних осіб, крім тих, що заборонені законом; майно, придбане за власні кошти, прийняте від громадян України згідно заповіту чи дарування; інші, визначені законом, надходження.

6.5. КПУ для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України.

КПУ може орендувати рухоме і нерухоме майно.

6.6. Власність КПУ є загальнопартійним надбанням.

Партійні організації і за їх дорученням партійні комітети здійснюють оперативне управління належним їм майном.

Вирішувати питання про продаж та відчуження партійного майна партійні комітети можуть лише з дозволу Президії ЦК.

6.7. Щомісячні членські внески для членів партії встановлюються в розмірі 1 % від суми місячного доходу.

Комуністи за власним бажанням можуть сплачувати членські внески і в більших розмірах.

Первинні партійні організації своїм рішенням можуть зменшувати розмір членських внесків комуністів, які внаслідок хвороби, безробіття та з інших причин перебувають у скрутному матеріальному становищі.

Особи, виключені з партії, та ті, хто добровільно вийшов з неї, не мають права на повернення сплачених ними внесків.

6.8. Бюджет КПУ, його структура, нормативи відрахувань до нього від доходів місцевих організацій та дотацій їм узгоджуються з регіональними партійними організаціями, затверджуються спільним рішенням Центрального Комітету та Центральної Контрольної Комісії КПУ.

КПУ та її структурні підрозділи, що мають відкриті в банках рахунки, ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку.

Для фінансування діяльності первинних партійних організацій в їх розпорядженні може залишатися до 20% коштів від суми одержаних членських внесків. Решта суми членських внесків перераховується і використовується згідно з Інструкцією про членські партійні внески, яка затверджується Центральним Комітетом та Центральною Контрольною Комісією КПУ.

Партійні організації, що діють відповідно до статусу юридичної особи, самостійні у розпорядженні своїм бюджетом, вирішенні штатних питань, у заснуванні, реорганізації і ліквідації власних засобів масової інформації.

VII. Заключні положення

7.1. Зміна назви Комуністичної партії України, її реорганізація чи саморозпуск можливі лише за рішенням надзвичайного з’їзду партії після загальнопартійної дискусії на підставі загальнопартійного референдуму за умови, що за це висловилося не менше трьох четвертих комуністів.

Діяльність КПУ може бути припинена у примусовому порядку у відповідності з чинним законодавством.

Кошти та інше майно КПУ не можуть перерозподілятись, в тому числі в разі її ліквідації, між членами партії, а передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду, у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

У разі внесення змін чи доповнень до Статуту або Програми, зміни назви, керівних органів, адреси та місця перебування керівних органів Компартії України у тижневий термін про це повідомляється органу реєстрації.