- КПУ - http://www.kpu.ua -

НІ – ДИСКРИМІНАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ШКОЛЯРІВ НА ОТРИМАННЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З А Я В А Центрального Комітету Комуністичної партії України

Опубликовано 28.01.2021

Центральний Комітет КПУ вважає, що Україна отримала у спадщину одну з найсильніших соціальних систем радянської епохи – шкільну освіту і виховання, яка в рівній мірі надавала всім дітям доступ до якісного навчання і всебічного розвитку, мала найбільш високі у світі атестаційні стандарти, традиції вчителів-наставників не тільки для учнів, а й для їх батьків, систему відповідальності працівників середньої освіти за якість вчительської праці, налагоджений механізм взаємодії системи охорони здоров'я, культурно-масового сектору та правоохоронних органів.

Сьогодні ж, незважаючи на те, що відповідно до Конституції України держава зобов'язана забезпечити доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти для всіх, незалежно від їх матеріального становища і соціального статусу, діючий буржуазно-націоналістичний ЗЕ-режим продовжує формувати дві системи освіти: одну для дітей панівного класу, а другу – для дітей трудового народу.

Центральний Комітет Комуністичної партії України заявляє рішучий протест проти чергової дискримінації конституційних прав школярів на отримання ними повної загальної середньої освіти, яка закладена в прийнятому в 2020 році Законі «Про повну загальну середню освіту» в новій редакції, згідно з яким влада налаштована формувати нові покоління без будь-яких перспектив і можливостей, вирощувати дешеву, легко керовану некваліфіковану робочу силу, надавати не знання і прилучати школярів до високої світової культури, а прищеплювати їм так звану «українську ідентичність», схиляння перед Заходом, нав'язувати «європейські цінності», формуючи у підростаючого покоління комплекс «меншовартості». 

Центральний Комітет Комуністичної партії України привертає увагу політичних, громадських організацій, всього прогресивного українського суспільства, зокрема батьків школярів на те, що уже в 2021 році більшість шкіл України не зможуть брати на навчання старшокласників, бо в країні йде процес поділу шкіл на три групи за західним зразком. Їх перетворюють в початкові (1-4 класи), гімназії (5-9 класи) та ліцеї (10-12 класи).

Незважаючи на те, що згідно з новим Законом «Про повну загальну середню освіту» процес запланований як поступовий, школи у багатьох містах, в тому числі і в Києві, вже поставили батьків перед фактом, що з цього року учнів в 10-11 класи не набирають. 

Частина шкіл не прийме старшокласників на навчання вже з вересня бо в законі є пряма норма про те, що якщо в населеному пункті менше 50 тисяч жителів, то там ліцеї не відкриваються. 

Також ліцеї не будуть відкриватися, якщо в них не набереться мінімум 4 десятих класів. І це при тому, що число ліцеїв буде обмежене.

Отже, дві третини випускників 9-х класів будуть спрямовані для отримання робочих спеціальностей в коледжах і ПТУ. Хоча місць для цього там на сьогодні теж немає. Ця проблема для батьків виникне вже в травні цього року. Особливо для тих, хто запланував вчити дітей після школи у вищих навчальних закладах, а не в коледжах чи ПТУ. Тобто  після такої «реформи» вища освіта стане привілеєм тільки для дітей з дуже забезпечених сімей. 

Ось така трансформація шкільної освіти чекає країну в 2021-2024 роках Назвати її інакше, ніж афера, не можна.

Центральний Комітет Комуністичної партії України наголошує,що за скандалом з ліквідацією 10-х і 11-х класів практично непоміченою залишилася ще одна важлива проблема. 

Ті школи, які з нинішнього року перетворяться в ліцеї, більше не будуть набирати дітей в 1-ші класи, навіть якщо це буде найближчий навчальний заклад. 

А це означає, що багатьом першокласникам доведеться набагато далі і довше добиратися до шкіл. Тобто принцип знаходження найближчого навчального закладу до місця проживання буде порушений.

Центральний Комітет Комуністичної партії України також заявляє: новий Закон під приводом захисту української мови, яка нещадно спотворюється на манер емігрантсько-галицького діалекту, призводить до знищення російської мови, яка є рідною для мільйонів наших співвітчизників і якою в побуті користується більше половини населення країни. 

Така політика правлячого режиму спрямована на розкол України за національною, мовною, конфесійною ознакою грубо порушує конституційні права школярів здобувати освіту рідною мовою в державних і комунальних навчальних закладах

До того ж нові українські навчальні програми, які розробляються на основі «декомунізації» та запереченні досягнень радянської епохи, також прискорюють розрив поколінь, поглиблюють розкол України на Схід і Захід, провокують сімейні конфлікти, підривають територіальну цілісність країни.

Центральний Комітет Комуністичної партії України закликає співвітчизників не допустити дискримінації освітньої галузі в країні, бо тільки від нас з вами залежить в якій Україні будуть жити, любити і працювати наші діти: в розвиненій соціально-економічній державі, державі, шанованій в світовому співтоваристві, чи в колоніальній країні – сировинному придатку світового капіталу.


НЕТ - ДИСКРИМИНАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ШКОЛЬНИКОВ

НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛНОГО ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ!

З А Я В Л Е Н И Е

Центрального Комитета Коммунистической партии Украины

Центральный Комитет КПУ считает, что Украина получила в наследство одну из сильнейших социальных систем советской эпохи – школьное образование и воспитание, которая в равной степени предоставляла  всем детям доступ к качественному обучению и всестороннему развитию, имела наиболее высокие в мире аттестационные стандарты, традиции учителей-наставников не только для учащихся, но и для их родителей, систему ответственности работников среднего образования за качество учительского труда, отлаженный механизм взаимодействия системы здравоохранения, культурно-массового сектора и правоохранительных органов.

Сегодня же, несмотря на то, что согласно Конституции Украины государство обязано обеспечить доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического и высшего образования для всех, независимо от их материального положения и социального статуса, действующий буржуазно-националистический  режим продолжает формировать две системы образования: одну для детей господствующего класса, а вторую – для детей трудового народа.

Центральный Комитет Коммунистической партии Украины заявляет решительный протест против очередной дискриминации конституционных прав школьников на получение ими полного общего среднего образования, которая заложена в принятом в 2020 году Законе «О полном общем среднем образовании» в новой редакции, согласно которому власть настроена формировать новые поколения без каких-либо перспектив и возможностей, выращивать дешевую, легко управляемую неквалифицированную рабочую силу, предоставлять не знания и приобщать школьников к высокой мировой культуре, а прививать им так называемую «украинскую идентичность», преклонение перед Западом, навязывать «европейские ценности», формируя у подрастающего поколения комплекс «неполноценности».

Центральный Комитет Коммунистической партии Украины обращает внимание политических, общественных организаций, всего прогрессивного украинского общества, в частности родителей школьников на то, что уже в 2021 году большинство школ Украины не смогут принимать на обучение старшеклассников, потому что в стране идет процесс разделения школ на три группы по западным образцу. Их превращают в начальные (1-4 классы), гимназии (5-9 классы) и лицеи (10-12 классы).

Несмотря на то, что согласно новому Закону « О полном общем  среднем образовании» процесс запланирован как постепенный, школы во многих городах, в том числе и в Киеве, уже поставили родителей перед фактом, что с этого года учащихся в 10-11 классы не набирают.

Часть школ не примет старшеклассников на обучение уже с сентября потому что в законе есть прямая норма о том, что если в населенном пункте меньше 50 тысяч жителей, то там лицеи не открываются.

Также лицеи не будут открываться, если в них не наберется минимум 4 десятых классов. И это при том, что количество лицеев будет ограничено.

Таким образом, две трети выпускников 9-х классов будут направлены для получения рабочих специальностей в колледжах и ПТУ. Хотя мест для этого там сегодня тоже нет. Эта проблема для родителей возникнет уже в мае этого года. Особенно для тех, кто запланировал учить детей после школы в высших учебных заведениях, а не в колледжах или ПТУ. То есть после такой «реформы» высшее образование станет привилегией только для детей из очень обеспеченных семей.

Вот такая трансформация школьного образования ждет страну в 2021-2024 годах. Назвать ее иначе, чем афера, нельзя.

Центральный Комитет Коммунистической партии Украины отмечает, что за скандалом с ликвидацией 10-х и 11-х классов практически незамеченной осталась еще одна важная проблема.

Те школы, которые с нынешнего года превратятся в лицеи, больше не будут набирать детей в 1-е классы, даже если это будет ближайшее учебное заведение.

А это значит, что многим первоклассникам придется гораздо дальше и дольше добираться до школ. То есть принцип нахождения ближайшего учебного заведения к месту жительства будет нарушен.

Центральный Комитет Коммунистической партии Украины также заявляет: новый закон под предлогом защиты украинского языка, который беспощадно искажается на манер эмигрантско-галицкого диалекта, приводит к уничтожению русского языка, который является родным для миллионов наших соотечественников и которым в быту пользуется более половины населения страны.

Такая политика правящего режима, направленная на раскол Украины по национальному, языковому, конфессиональному признакам, грубо нарушает конституционные права школьников получать образование на родном языке в государственных и коммунальных учебных заведениях

К тому же новые украинские учебные программы, которые разрабатываются на основе «декоммунизации» и отрицания достижений советской эпохи, также ускоряют разрыв поколений, углубляют раскол Украины на Восток и Запад, провоцируют семейные конфликты, подрывают территориальную целостность страны.

Центральный Комитет Коммунистической партии Украины призывает соотечественников не допустить дискриминации образования в стране, потому что только от нас с вами зависит, в какой Украине будут жить, любить и работать наши дети: в развитом социально-экономическом государстве, государстве, уважаемом в мировом сообществе, или в колониальной стране – сырьевом придатке мирового капитала.


Материал размещен на КПУ: http://www.kpu.ua

Link: http://www.kpu.ua/ru/98126/ni__dyskryminatsiji_konstytutsijnyh_prav_shkoljariv_na_otrymannja_povnoji_zagalnoji_serednoji_osvity_z_a_ja_v_a_tsentralnogo_komitetu_komunistychnoji_partiji_ukrajiny

© КПУ
При перепечатке информации ссылка на www.kpu.ua обязательна