- КПУ - http://www.kpu.ua -

ЗА СПРАВДІ НЕЗАЛЕЖНУ, ДЕМОКРАТИЧНУ, СОЦІАЛЬНУ, ПРАВОВУ УКРАЇНУ З В Е Р Н Е Н Н Я Центрального Комітету Комуністичної партії України до політичних партій, громадських організацій і рухів, до народу України

Опубликовано 28.01.2021

У червні нинішнього року виповнюється 25 років від прийняття Верховною Радою України Конституції України, якою наша республіка проголошена незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. По суті це було своєрідною відповіддю на питання, що постало після проголошення в серпні 1991 року державної незалежності: ЯКУ ДЕРЖАВУ МИ БУДУЄМО?

На жаль, доводиться визнати, що назвати нашу державу справді незалежною, демократичною, соціальною, правовою у нас і сьогодні немає підстав. 

Хіба можна вважати такою країну, в якій брутально порушуються Конституція, закони, ухвалювані парламентом, не забезпечуються декларовані Основним Законом права і свободи, а громадяни позбавлені соціальних гарантій, якими користувалися за часів Радянської влади, – гарантованої, вчасно оплачуваної роботи, безплатної освіти, медичного обслуговування, змістовного відпочинку, доступного житла, щасливого дитинства, забезпеченої старості? Мільйони людей відкинуті за межу бідності, змушені покидати рідну країну в пошуку заробітку для утримання своїх родин. 

Політичний курс України, її фінансову, кадрову політику фактично визначають Сполучені Штати Америки, Міжнародний валютний фонд. 

За «розквіт демократії» видається те, що у нас офіційно зареєстровано більше 450 політичних партій, багато громадських організацій і рухів, регулярно проводяться вибори, громадяни можуть вільно протестувати проти дій владних органів. Дійсно, після проголошення незалежності в нашій державі обрано вже шостого президента, вдев'яте скликано Верховну Раду, змінилося близько трьох десятків складів уряду. Двічі Україну струсонули масові протестні акції, названі «революціями» («помаранчевою» і «гідності»). Але всі ці заходи не сприяли поліпшенню ситуації – щоразу вона ще більше погіршувалася. Бо це була боротьба не за зміну антинародного політичного курсу, а за доступ до управлінських структур – державної годівниці. Системна опозиція в країні придушена. У Верховній Раді вона не представлена, хоча за зміну існуючої системи виступають мільйони громадян. На порушення Конституції в країні фактично відновлено цензуру. Порушуються основоположні в демократичному світі принципи ідеологічного і політичного плюралізму, верховенства права, презумпція невинуватості. 

Все це супроводжується недолугою кадровою політикою, суть якої становить «висування своїх» – захисників інтересів конкуруючих між собою кримінально-олігархічних кланів, переслідування опозиційних діячів, що призвело до фактичного знищення професіоналізму в управлінській діяльності, вкрай небезпечного поширення корупції.

Як наслідок Україна, яка до проголошення незалежності і виходу з великої союзної держави належала до передових індустріально-аграрних країн Європи і світу, стала деіндустріалізованою, однією з найвідсталіших, найбідніших на континенті. Реальна влада в ній належить прозахідним олігархічним кланам і пронацистським силам, які представляють меншість населення України, але своєю нахабною позицією залякали іншу частину і владу. 

Будучи глибоко занепокоєними таким станом речей, вважаємо невідкладним завданням, справою честі патріотичних, справді демократичних сил об'єднати свої зусилля і негайно виступити згуртовано проти такого розвитку подій, за зміну згубного політичного курсу і заміну влади, яка продемонструвала неспроможність ефективно управляти країною, вивести її з глибокої кризи, відвернути розпад. 

В організаційному плані вважали б за необхідне утворити Ініціативну робочу групу у складі досвідчених, авторитетних державних і політичних діячів, відомих фахівців у галузі державного будівництва і права для підготовки конкретної узгодженої програми дій, яку слід затвердити на Форумі патріотичних, демократичних сил.

Програма дій, на наш погляд, має включати питання, з яких наші позиції збігаються або є схожими. Це, зокрема:

– Якнайскоріше врегулювання ситуації на сході України і відносин з сусідніми державами з урахуванням інтересів України і забезпечення прав громадян, які проживали і проживають на території конфлікту. 

– Енергійніше проводити роботу щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу. Не допускати при цьому непотрібної політизації. Адже головне тут збереження життя і здоров'я наших людей.

– Деолігархізація України, відсторонення олігархічних кланів від впливу на вироблення державної політики і діяльність владних органів. 

– Перегляд (скасування) ухвалених законів про приватизацію підприємств, які мають для України стратегічне значення, та про ринок сільгоспугідь. 

– Всебічного поліпшення потребує ситуація в соціальній сфері. Ціни і тарифи в Україні вже досягли (а то й перевищили) рівень країн Європейського Союзу і продовжують стрімко зростати з перших днів нового року, тоді як заробітна плата і пенсії залишаються нижчими, ніж у найбідніших країнах Африки. Для більшості сімей ціни і тарифи стали непідйомними. Зростає заборгованість. 

Одночасно слід рішуче навести порядок з надмірними зарплатами керівного складу і залучених зарубіжних фахівців у державних установах. 

– Забезпечити реалізацію в повному обсязі положень статті 10-ї Конституції України щодо гарантії вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України. Негайно скасувати закони та інші правові акти, які суперечать цим положенням. Виключити будь-які привілеї чи обмеження прав громадян з етнічних, мовних, конфесійних чи інших ознак. 

– Гострим є становище у правоохоронній сфері. Злочинність, у тому числі організована, зростає. Реорганізація правоохоронних органів, кількість яких невиправдано зросла, не привела до ефективнішої їх діяльності. Потрібно критично проаналізувати ситуацію і ухвалити рішення, які відповідали б інтересам країни, гарантували громадянам реалізацію конституційних прав і свобод.

У зв'язку з цим ще одне гостре питання. Конституція України після її ухвалення переглядалася, до неї вносилися зміни. У деяких випадках це робилося з порушенням Основного Закону (у 2003–2004 рр. – при вирішенні питань про так зване «третє голосування» на виборах президента, про перехід від президентсько-парламетської республіки до парламентсько-президентської; за часів президентства Януковича – про повернення до президентсько-парламентської, а після перевороту 2014 року – скасування рішення Конституційного суду Верховною Радою, яка при цьому вийшла за межі конституційних повноважень). Постає питання: чи є легітимною після таких «експериментів» Конституція, яка вважається сьогодні чинною? Не все узгоджується з вимогами Основного Закону і в деяких інших випадках, зокрема при вирішенні питань стосовно децентралізації, реформування місцевого самоврядування. До помилок призводить внесення змін до Конституції по частинах, без узгодження із загальним її контекстом. 

Уявляються слушними пропозиції досвідчених, авторитетних правників–державотворців про вироблення Юридичної концепції і перегляд відповідно до неї тексту Конституції. Йдеться про зміцнення гарантій реального народовладдя, недопущення узурпації влади, про єдність публічної влади, яка здійснюється на засадах поділу її на законодавчу, виконавчу, судову, та про порядок реалізації народом України конституційної функції бути носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в країні. 

Зокрема, заслуговує на увагу пропозиція заснувати принципово новий для нашої країни найвищий представницький орган – Всеукраїнські установчі збори як єдиний, що обирається народом, орган, через який народ визначає і змінює механізм публічної влади, формує позицію з найважливіших питань державного життя. Діяльність іншого представницького органу – парламенту має бути зосереджена на виконанні законодавчих функцій та контролі за виконанням ухвалюваних законів. 

В ході опрацювання цих питань бажано визначитися з тим: як забезпечити вручення реалізації установчих і законотворчих функцій справді достойним і компетентним людям в умовах, коли переважна більшість громадян (як показують соціологічні дослідження) сьогодні не бачать серед відомих державних і політичних діячів і політичних партій таких, яким вони готові беззастережно вручити управління державними справами; як перебудувати механізм захисту законності (конституційної включно) в умовах систематичних порушень її найвищими посадовими особами і державними органами; як вдосконалити державний механізм, в якому (особливо у правоохоронній сфері) зараз існує велика кількість органів і структур, які дублюють фунції, при незначній віддачі від їхньої діяльності, втраті професіоналізму і небезпечному поширенні безвідповідальності в усіх сферах державного життя.

Впевнені, що реалізація цих пропозицій (після їх узгодження) сприятиме радикальній зміні ситуації в країні, чому має сприяти оновлення влади на парламентських і президентських виборах.

Просимо повідомити про ставлення до нашої ініціативи. 


ЗА ПОДЛИННО НЕЗАВИСИМУЮ, ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ,

СОЦИАЛЬНУЮ, ПРАВОВУЮ УКРАИНУ

О Б Р А Щ Е Н И Е

Центрального Комитета Коммунистической партии Украины

к политическим партиям, общественным организациям и движениям,

к народу Украины

В июне нынешнего года исполняется 25 лет со дня принятия Верховной Радой Украины Конституции Украины, которой наша республика провозглашена независимым, демократическим, социальным, правовым государством. По сути это было своеобразным ответом на вопрос, вставший после провозглашения в августе 1991 года государственной независимости: КАКОЕ ГОСУДАРСТВО МЫ СТРОИМ?

К сожалению, приходится признать, что назвать наше государство подлинно  независимым, демократическим, социальным, правовым у нас и сегодня нет оснований.

Разве можно считать таковой страну, в которой грубо нарушаются Конституция, законы, принимаемые парламентом, не обеспечиваются декларируемые Основным Законом права и свободы, а граждане лишены социальных гарантий, которыми пользовались во времена Советской власти, – гарантированной, вовремя оплачиваемой работы, бесплатного образования, медицинского обслуживания, содержательного отдыха, доступного жилья, счастливого детства, обеспеченной старости? Миллионы людей отброшены за черту бедности, вынуждены покидать родную страну в поиске заработка для содержания своих семей.

Политический курс Украины, ее финансовую, кадровую политику фактически определяют Соединенные Штаты Америки, Международный валютный фонд.

За «расцвет демократии» выдается то, что у нас официально зарегистрировано более 450 политических партий, множество общественных организаций и движений, регулярно проводятся выборы, граждане могут свободно протестовать против действий властных органов . Действительно, после провозглашения независимости в нашем государстве избран уже шестой президент, девятый раз созвана Верховная Рада, сменилось около трех десятков составов правительства. Дважды Украину сотрясли массовые протестные акции, названные «революциями» («оранжевой» и «достоинства»). Но все эти меры не способствовали улучшению ситуации – каждый раз она еще больше ухудшалась. Потому что это была борьба не за смену антинародного политического курса, а за доступ к управленческим структурам – к государственной кормушке. Системная оппозиция в стране подавлена. В Верховной Раде она не представлена, хотя за смену существующей системы выступают миллионы граждан. В нарушение Конституции в стране фактически восстановлена цензура. Нарушаются основополагающие в демократическом мире принципы идеологического и политического плюрализма, верховенства права, презумпция невиновности.

Все это сопровождается неуклюжей кадровой политикой, суть которой составляет «выдвижение своих» – защитников интересов конкурирующих между собой уголовно-олигархических кланов, преследование оппозиционных деятелей, что привело к фактическому уничтожению профессионализма в управленческой деятельности, крайне опасному распространению коррупции.

В результате Украина, которая до провозглашения независимости и выхода из великого  союзного государства принадлежала к передовым индустриально-аграрным странам Европы и мира, стала деиндустриализованной, одной из самых отсталых, бедных на континенте. Реальная власть в ней принадлежит прозападным олигархическим кланам и пронацистским силам, которые представляют меньшинство населения Украины, но своей наглой позицией запугали другую часть и власть.

Будучи глубоко обеспокоенными таким положением вещей, считаем неотложной задачей, делом чести патриотических, действительно демократических сил объединить свои усилия и немедленно выступить сплоченно против такого развития событий, за изменение пагубного политического курса и замену власти, которая продемонстрировала неспособность эффективно управлять страной, вывести ее из глубокого кризиса, предотвратить распад.

В организационном плане считали бы необходимым создать Инициативную рабочую группу в составе опытных, авторитетных государственных и политических деятелей, известных специалистов в области государственного строительства и права для подготовки конкретной согласованной программы действий, которую следует утвердить на Форуме патриотических, демократических сил.

Программа действий, на наш взгляд, должна включать вопросы, по которым наши позиции совпадают или являются сходными. Это, в частности:

– Скорейшее урегулирование ситуации на востоке Украины и отношений с соседними государствами с учетом интересов Украины и обеспечения прав граждан, проживавших и проживающих на территории конфликта.

– Энергичнее проводить работу по преодолению последствий пандемии коронавируса. Не допускать при этом ненужной политизации. Ведь главное здесь сохранение жизни и здоровья наших людей.

– Деолигархизация Украины, отстранение олигархических кланов от влияния на выработку государственной политики и деятельности органов власти.

– Пересмотр (отмена) принятых законов о приватизации предприятий, имеющих для Украины стратегическое значение, и о рынке сельхозугодий.

– Всестороннего  улучшения требует ситуация в социальной сфере. Цены и тарифы в Украине уже достигли (а то и превысили) уровня стран Европейского Союза и продолжают стремительно расти с первых дней нового года, тогда как заработная плата и пенсии остаются ниже, чем в беднейших странах Африки. Для большинства семей цены и тарифы стали неподъемными. Растет задолженность.

Одновременно следует решительно навести порядок с чрезмерными зарплатами руководящего состава и привлеченных зарубежных специалистов в государственных учреждениях.

– Обеспечить реализацию в полном объеме положений статьи 10-й Конституции Украины относительно гарантии свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств Украины. Немедленно отменить законы и другие правовые акты, противоречащие этим положениям. Исключить любые привилегии или ограничения прав граждан по этническим, языковым, конфессиональным или другим признакам.

– Острым является положение в правоохранительной сфере. Преступность, в том числе организованная, растет. Реорганизация правоохранительных органов, количество которых неоправданно выросло, не привела к эффективной их деятельности. Нужно критически проанализировать ситуацию и принять решения, которые отвечали бы интересам страны, гарантировали гражданам реализацию конституционных прав и свобод.

В связи с этим еще один острый вопрос. Конституция Украины после ее принятия пересматривалась, в нее вносились изменения. В некоторых случаях это делалось с нарушением Основного Закона (в 2003-2004 гг. –  при решении вопросов о так называемом «третьем голосовании» на выборах президента, о переходе от президентско-парламентской республики к парламентско-президентской, за время президентства Януковича – о возвращении к президентско-парламентской, а после переворота 2014 года – об отмене решения Конституционного суда Верховной Радой, которая при этом вышла за пределы конституционных полномочий). Возникает вопрос: является ли легитимной после таких «экспериментов» Конституция, которая считается сегодня действующей? Не всё согласуется с требованиями Основного Закона и в некоторых других случаях, в частности при решении вопросов о децентрализации, реформировании местного самоуправления. К ошибкам приводит внесение изменений в Конституцию по частям, без согласования с общим ее контекстом.

Представляются справедливыми предложения опытных, авторитетных юристов-государственников о выработке Юридической концепции и пересмотре в  соответствии с  ней текста Конституции. Речь идет об укреплении гарантий реального народовластия, недопущении узурпации власти, о единстве публичной власти, которая осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную, судебную, и о порядке реализации народом Украины конституционной функции быть носителем суверенитета, единственным источником власти в стране.

В частности, заслуживает внимания предложение создать принципиально новый для нашей страны высший представительский орган - Всеукраинское учредительное собрание как единый, избираемый народом, орган, через который народ определяет и изменяет механизм публичной власти, формирует позицию по важнейшим вопросам государственной жизни. Деятельность другого представительского органа – парламента должна быть сосредоточена на выполнении законодательных функций и контроле за выполнением принимаемых законов.

В ходе разработки этих вопросов желательно определиться с тем: как обеспечить вручение реализации учредительных и законотворческих функций действительно достойным и компетентным людям в условиях, когда подавляющее большинство граждан (как показывают социологические исследования) сегодня не видит среди известных государственных и политических деятелей и политических партий таких, которым они готовы безоговорочно вручить управление государственными делами; как перестроить механизм защиты законности (конституционной включительно) в условиях систематических нарушений ее высшими должностными лицами и государственными органами; как усовершенствовать государственный механизм, в котором (особенно в правоохранительной сфере) сейчас существует большое количество органов и структур, дублирующих функции, при незначительной отдаче от их деятельности, потере профессионализма и опасном распространении безответственности во всех сферах государственной жизни.

Уверены, что реализация этих предложений (после их согласования) будет способствовать радикальному изменению ситуации в стране, чему должно способствовать обновление власти на парламентских и президентских выборах.

Просим сообщить об отношении к нашей инициативе.


Материал размещен на КПУ: http://www.kpu.ua

Link: http://www.kpu.ua/ru/98125/za_spravdi_nezalezhnu_demokratychnu_sotsialnu_pravovu_ukrajinu_z_v_e_r_n_e_n_n_ja_tsentralnogo_komitetu_komunistychnoji_partiji_ukrajiny_do_politychnyh_partij_gromadskyh_organizatsij_i_ruhiv_do_narodu_ukrajiny

© КПУ
При перепечатке информации ссылка на www.kpu.ua обязательна