ВИКОРИСТАЙМО НАСТУПНІ ВИБОРИ ДЛЯ РАДИКАЛЬНОЇ ЗМІНИ ПОЛІТИЧНОГО КУРСУ, ЗБЕРЕЖЕННЯ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ! Відозва Компартії України до виборців у звязку з виборами в органи місцевого самоврядування

ВИКОРИСТАЙМО НАСТУПНІ ВИБОРИ ДЛЯ РАДИКАЛЬНОЇ ЗМІНИ ПОЛІТИЧНОГО КУРСУ, ЗБЕРЕЖЕННЯ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ!
Відозва Компартії України до виборців у зв'язку з виборами в органи місцевого самоврядування


Шановні співвітчизники!

Ми, делегати 55-го з'їзду Комуністичної партії України, звертаємося до вас у надзвичайно відповідальний для країни час: 25 жовтня 2020 року мають відбутися вибори нових органів місцевого самоврядування.

Сьогодні центральна і місцева влада в Україні узурпована олігархічними кланами, що спираються на неонацистські бандформування, а також зовнішніми силами, що контролюють президента Зеленського і створену під нього віртуальну партію «Слуга народу». Ця антинародна влада діє в інтересах транснаціональних корпорацій відповідно до вказівок США, МВФ і НАТО.

Правлячий ЗЕрежим, продовжуючи антинаціональний курс екс-президента Порошенка та його компанії, цинічно зневажає елементарні громадянські права і свободи, продовжує братовбивчу війну на Донбасі, підтримує внутрішній тероризм.

Нинішні вибори в органи місцевого самоврядування проходитимуть в умовах адміністративно-територіальної реформи і децентралізації.

Усвідомлюючи, що зазначена реформа використовується ЗЕрежимом для зміцнення своєї диктатури, ми через вибори в новостворені органи місцевого самоврядування повинні зробити все, щоб обмежити владу центру і капіталу на місцях, наповнити діяльність рад реальним вмістом, спрямувати її на захист прав і свобод найманих працівників, самозайнятих, дрібного бізнесу — всіх, хто заробляє на життя своїм горбом.

Нинішня політична ситуація в Україні схожа на ту, що склалася напередодні Жовтневої революції 1917 року, коли, відвертаючи крах країни, більшовики виступили проти буржуазного Тимчасового уряду і взяли курс на завоювання більшості в Радах за рахунок представництва в них робітників і селян, щоб спрямувати революційний процес у творче русло. Тоді спроба мирного переходу влади до рук трудящих була зірвана розстрілом мирної демонстрації в Петрограді.

Сьогодні активна, свідома участь трудящих у виборах в органи місцевого самоврядування, боротьба за розширення представництва в них робітників і селян, трудової інтелігенції — це боротьба за суверенітет і справжню незалежність України. Зупинити поглинання України міжнародним капіталом і перетворення її на сировинний придаток і постачальника дешевої робочої сили на світові капіталістичні ринки — актуальне завдання патріотичних сил.

Ми повинні зробити все, щоб через місцеві ради протипоставити правлячому режиму, який не збирається припиняти громадянську війну і проливати кров мирного населення, політику миру і творення. Щоб зупинити геноцид українського народу через похоронну медичну реформу, через реформу, спрямовану на дебілізацію освіти, покласти край гонінням на інакомислячих і на канонічне православ'я.

Компартія України йде на ці вибори, пропонуючи виборцям чітку і ясну програму дій — програму «Від війни до миру». Серед першорядних заходів, які передбачає наша програма:

— негайне припинення громадянської війни на сході країни, врегулювання відносин, відновлення знищених на хвилі русофобії торговельних і культурних зв'язків з Росією, як стратегічним партнером;

— відновлення нейтрального, позаблокового статусу Ураїни; 

— гарантування соціальної справедливості і захисту конституційних прав і свобод громадян;

— повернення виведених олігархами за кордон капіталів і активів;

— запровадження прогресивного оподаткування на доходи багатих;

— недопущення розпродажу всенародного добра — українських чорноземів;

— ліквідація безробіття, забезпечення перших робочих місць для молоді;

— націоналізація базових промислових підприємств і встановлення над ними робітничого контролю;

— детінізація економіки;

— підвищення зарплати робітникам та інженерно-технічним працівникам до європейських стандартів;

— реструктуризація зовнішнього боргу і припинення запозичень з-за кордону;

— перегляд умов співпраці з МВФ і СОТ, звільнення від зовнішнього управління, досягнення політичної незалежності України;

— врахування етнокультурних регіональних особливостей;

— справедлива державна підтримка і розвиток місцевого самоврядування.

Безумовно, програма «Від війни до миру» може бути реалізована лише на загальнонаціональному рівні. Але без підтримки місцевих рад, без підтримки знизу це зробити неможливо. А щоб отримати таку підтримку, необхідно змінити класову структуру місцевих рад на користь людей праці, відмовивши в довірі олігархам і їх політичним повіям.

Приймаючи рішення, за кого голосувати, насамперед довіртеся своєму життєвому досвіду, а не марнослів'ю ліберальних і націоналістичних кандидатів та їхніх політтехнологів. Не вірте брехливим передвиборним роликам на олігархічних телеканалах, радіостанціях, в інтернетпросторі. Пам'ятайте, що, розмінявши свій голос на мішок борошна від агробарона, ви втратите землю-годувальницю. Віддавши свій голос за фабриканта в обмін на одноразову премію або за пенсійну подачку від чиновників, ви відберете  майбутнє у своїх дітей.

Ми звертаємося до старшого покоління, яке пам'ятає, яку роль в житті людей відіграють ради, коли в них представлені ті, хто працює, а не краде і грабує. Хто творить і примножує, а не розбазарює створене попередниками. Хто працює для людей, а не для того, щоб набити власну кишеню. Передайте свій досвід і знання тим, хто лише вступає у велике життя.

Шановні співвітчизники!

Три десятиліття реставрації капіталізму, шість років режиму олігархо-нацистів і громадянської війни на Донбасі, втрата державного суверенітету і територіальної цілісності, перетворення України на найбіднішу країну Європи повинні стати тим рубіконом, який ми разом здолаємо, проголосувавши за кандидатів від Компартії та інших прогресивних сил, підтримавши їх представників в дільничних і територіальних комісіях, щоб не допустити олігархічного свавілля, використання адміністративного ресурсу для підтасовування і фальсифікації результатів голосування.

 

5 вересня 2020 р.                                                                            55-й з'їзд

                                                                                                  Компартії України


ИСПОЛЬЗУЕМ ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ

ДЛЯ РАДИКАЛЬНОЙ СМЕНЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА,

СОХРАНЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНЫ! 

Воззвание Компартии Украины к избирателям

в связи с выборами в органы местного самоуправления

 

Уважаемые соотечественники!

Мы, делегаты 55-го съезда Коммунистической партии Украины, обращаемся к вам в чрезвычайно ответственное для страны время: 25 октября 2020 года предстоят выборы органов местного самоуправления. 

Сегодня центральная и местная власть в Украине узурпирована олигархическими кланами, опирающимися на неонацистские бандформиро–вания, а также внешними силами, контролирующими президента Зеленского и созданную под него виртуальную партию «Слуга народа». Эта антинародная власть действует в интересах транснациональных корпораций в соответствии с указаниями США, МВФ и НАТО.

Правящий ЗЕрежим, продолжая антинациональный курс экс-президента Порошенко и его компании, цинично попирает элементарные гражданские права и свободы, продолжает братоубийственную войну на Донбассе, поддерживает внутренний терроризм.

Нынешние выборы в органы местного самоуправления будут проходить в условиях административно-территориальной реформы и децентрализации.

Сознавая, что данная реформа используется ЗЕрежимом для укрепления своей диктатуры, мы через выборы во вновь созданные органы местного самоуправления должны сделать все, чтобы ограничить власть центра и капитала на местах, наполнить деятельность советов реальным содержанием, направить её на защиту прав и свобод наемных работников, самозанятых, мелкого бизнеса — всех, кто зарабатывает на жизнь своим горбом.

Ныне политическая ситуация в Украине сходна с той, которая сложилась в  канун Октябрьской революции 1917 года, когда, предотвращая крах страны, большевики выступили против буржуазного Временного правительства, взяли курс на завоевание большинства в Советах за счёт представительства в них рабочих и крестьян, чтобы направить революционный процесс в созидательное русло. Тогда попытка мирного перехода власти в руки трудящихся была сорвана расстрелом мирной демонстрации в Петрограде.

Сегодня активное, сознательное участие трудящихся в выборах в органы местного самоуправления, борьба за увеличение представительства в них рабочих и селян, трудовой интеллигенции — это борьба за суверенитет и подлинную независимость Украины. Остановить поглощение Украины международным капиталом и превращение ее в сырьевой придаток и поставщика дешевой рабочей силы на мировые капиталистические рынки — актуальная задача патриотических сил.

Мы должны сделать все, чтобы через местные советы противопоставить правящему режиму, который не собирается прекращать гражданскую войну и проливать кровь мирного населения, политику мира и созидания. Чтобы прекратить геноцид украинского народа через похоронную медицинскую реформу, через реформу, направленную на дебилизацию образования, и пресечь гонения на инакомыслящих и на каноническое православие.

Компартия Украины идёт на эти выборы, предлагая избирателям четкую и ясную программу действий — программу «От войны к миру». Среди первостепенных мер, которые предусматривает наша программа:

- незамедлительное прекращение гражданской войны на востоке страны, урегулирование отношений, восстановление уничтоженных на волне русофобии торговых и культурных связей с Россией, как стратегическим партнером; 

— восстановление нейтрального, внеблокового статуса Украины;

— гарантирование социальной справедливости и защиты конституционных прав и свобод граждан;

— возврат выведенных олигархами за границу капиталов и активов; 

— введение прогрессивного налогообложения на доходы богатых; 

— недопущение распродажи национального достояния — украинских черноземов; 

— ликвидация безработицы, обеспечение первых рабочих мест для молодежи;

— национализация базовых промышленных предприятий и установление над ними рабочего контроля;

— детенизация экономики;

— повышение зарплаты рабочим и инженерно-техническим сотрудникам до европейских стандартов;

— реструктуризация внешнего долга и прекращение заимствований из-за рубежа;

— пересмотр условий сотрудничества с МВФ и ВТО, освобождение от внешнего управления, достижение политической независимости Украины;

- учет этнокультурных региональных особенностей;

— справедливая государственная поддержка и развитие местного самоуправления.

Безусловно, программа «От войны к миру» может быть реализована только на общенациональном уровне. Но без поддержки местных советов, без поддержки снизу это будет сделать невозможно. А чтобы получить такую поддержку, необходимо изменить классовую структуру местных советов в пользу людей труда, отказав в доверии олигархам и их политическим проституткам.

Принимая решение, за кого голосовать, прежде всего доверьтесь своему жизненному опыту, а не пустословию либеральных и националистических кандидатов и их политтехнологов. Не верьте лживым предвыборным роликам на олигархических телеканалах, радиостанциях, в интернет–пространстве. Помните, что разменяв свой голос на мешок муки от агробарона, вы потеряете землю-кормилицу. Отдав свой голос за фабриканта в обмен на единоразовую премию или за пенсионную подачку от чиновников, вы отберёте  будущее у своих детей.

Мы обращаемся к старшему поколению, которое знает и помнит, какую роль в жизни людей играют советы, когда в них представлены те, кто работает, а не ворует и грабит. Кто созидает и приумножает, а не разбазаривает созданное предшественниками. Кто работает для людей, а не для того, чтобы набить собственный карман. Передайте свой опыт и знания тем, кто только вступает в большую жизнь.

Уважаемые соотечественники!

Три десятилетия реставрации капитализма, шесть лет режима олигархо-нацистов и гражданской войны на Донбассе, утрата государственного суверенитета Украины, территориальной целостности, превращение Украины в самую бедную страну Европы должны стать тем рубиконом, который мы вместе преодолеем, проголосовав за кандидатов от Компартии и других прогрессивных сил, оказав содействие и поддержку их представителям в участковых и территориальных комиссиях, чтобы не допустить олигархического произвола, использования административного ресурса для подтасовки и фальсификаций результатов голосования.

5 сентября 2020 г. 

55-й съезд Компартии Украины


Вы можете обсудить этот материал на наших страницах в социальных сетях