ПРО ТАКТИКУ ДІЙ НА НИНІШНЬОМУ ЕТАПІ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ Постанова Президії Центрального Комітету Комуністичної партії України (оновлено)

ПРО ТАКТИКУ ДІЙ НА НИНІШНЬОМУ ЕТАПІ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ
Постанова Президії Центрального Комітету Комуністичної партії України (оновлено)


На виконання рішення позачергового 54-го з‘їзду Комуністичної партії України (другий етап) щодо визначення тактики дій під час президентських виборів з метою усунення від влади профашистського режиму Порошенка та враховуючи пропозиції регіональних партійних комітетів

Президія Центрального Комітету Комуністичної партії України

п о с т а н о в л я є :

1. Центрвиборчком завершив реєстрацію кандидатів на посаду Президента України. Було подано 91 заяву. Зареєстровано 44 кандидати, з них 24 висунуті від політичних партій, 20 мають статус самовисуванця.

Серед кандидатів переважають відверті або приховані ставленики олігархічних кланів, налаштовані, як свідчать їхні передвиборні програми, на продовження - в разі їх обрання -  збанкрутілого прозахідного, проНАТОвського курсу, який призвів Україну  до стану деградованої, найвідсталішої, найбіднішої, вимираючої країни континенту, яка фактично вже втратила суверенітет, значну частину своєї території. Вони виступають за продовження війни на сході України, втягування її в НАТО, нагнітають шалений антикомунізм і русофобію.

Велика кількість таких кандидатів, їхня популістська демагогія з використанням гасел лівих сил, привабливих обіцянок, які вони не збираються реалізувати, галасливі, брудні кампанії із взаємними звинуваченнями створюють видимість демократичного характеру виборів, відволікають увагу  від гострих соціально-економічних проблем, життєвих проблем виборців, нагнітають в суспільстві ненависть, поглиблюють в ньому розкол, створюють загрозу розпаду України.

В цих умовах участь у виборчій кампанії комуністів, наших прихильників з метою викриття диктаторського, терористичного характеру правлячого режиму, його неонацистської ідеології, фашистської за своєю суттю політичної практики і усунення цього режиму від влади набуває важливого значення.

Необхідно використовувати всі можливості для показу нашим співвітчизникам того, чим загрожує голосування за нинішнього президента Петра Порошенка чи іншого кандидата з вашингтонсько-брюссельської орбіти, який в разі обрання буде проводити той самий політичний курс на продовження війни, повну залежність від США, підвищення тарифів за вказівками МВФ, на безробіття та зубожіння,— це буде катастрофою для України.

2. Правлячий режим, який брутально поводиться з Конституцією України, зробив все, аби не допустити до участі у виборах кандидата, висунутого Комуністичною партією України, — першого секретаря її Центрального Комітету Петра Симоненка, позбавив прихильників комуністичної ідеї і соціалістичного вибору можливості реалізувати декларовані  українською Конституцією права і свободи, висловити свою політичну волю.

Судові органи, в тому числі Верховний суд України підтримали антиконституційну позицію Центрвиборчкому. Центральний Комітет Компартії України подав скаргу на ці рішення  до Європейського суду з прав людини. Але для розгляду справи потрібен час.

В цій ситуації Президія Центрального Комітету Компартії України закликає йти на вибори, щоб проголосувати проти Порошенка, його правлячого режиму і вважає за можливе підтримати на виборах кандидата, виборча програма якого передбачає :

-  негайне  припинення війни на сході України з наданням  відповідним районам Донецької і Луганської областей особливого, закріпленого в Конституції, статусу в складі України, як це передбачено Мінськими угодами, недопущення репресій відносно громадян, які там проживають;

- перехід на федеративну форму державного устрою, наділення регіонів України реальною можливістю самостійно вирішувати питання місцевого життя з урахуванням їх специфіки, історичних традицій при міцних гарантіях збереження єдності країни та її територіальної цілісності;

- недопущення фашизації українського суспільства, усунення з його політичної арени агресивного націоналізму;

- скасування внесених з порушенням Конституції  змін до неї стосовно членства України в НАТО, відновлення нейтрального, позаблокового статусу України, передбаченого Декларацією про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року і Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, затвердженим  всеукраїнським голосуванням 1 грудня 1991 року, що зафіксовано в Конституції України, прийнятій 28 червня 1996 року;

- відновлення добросусідських, взаємовигідних відносин з Російською Федерацією та іншими країнами;

- неухильне дотримання Конституції України, декларованих у ній загальновизнаних в демократичному світі прав і свобод людини, в тому числі права вільно користуватися, навчатися рідною мовою;

- недопущення втручання держави в церковні справи.

3. В разі участі партійців, наших прихильників у складі виборчих комісій, груп спостерігачів займати чітку, непохитну позицію, спрямовану на забезпечення неухильного  додержання законності при проведенні голосування, підрахунку голосів, оформленні виборчої документації, недопущення фальсифікацій.

В неймовірно тяжких умовах перебуває наша партія. Антинародний режим вдається до будь-яких заходів, брутально порушуючи Основний та інші закони держави, прагнучи витіснити її з політичного поля України і знищити, позбавити трудящих виразника їхніх інтересів і надійного захисника. Наша участь у виборчій кампанії, нехай і в обмеженому варіанті, має показати громадянам України, світовій громадськості: Комуністична партія України живе, бореться і буде боротися за високі ідеали соціальної справедливості, свободи, за справді незалежну, демократичну Україну.

м. Київ

14 лютого 2019 року


О ТАКТИКЕ ДЕЙСТВИЙ НА НЫНЕШНЕМ ЭТАПЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Постановление

Президиума Центрального Комитета

Коммунистической партии Украины

Во исполнение решения внеочередного 54-го съезда Коммунистической партии Украины (второй этап) по определению тактики действий во время президентских выборов с целью отстранения от власти профашистского режима Порошенко и учитывая предложения региональных партийных комитетов,

Президиум Центрального Комитета Коммунистической партии Украины

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Центризбирком завершил регистрацию кандидатов на пост Президента Украины. Было подано 91 заявление. Зарегистрированы 44 кандидата, из них 24 выдвинуты от политических партий, 20 имеют статус самовыдвиженца.

Среди кандидатов преобладают откровенные или скрытые ставленники олигархических кланов, настроенные, как свидетельствуют их предвыборные программы, на продолжение - в случае их избрания - обанкротившегося прозападного, проНАТОвского курса, который привел Украину к состоянию деградированной, самой отсталой, бедной, вымирающей страны континента, фактически уже утратившей суверенитет, значительную часть своей территории. Они выступают за продолжение войны на востоке Украины, втягивание ее в НАТО, нагнетают пещерный антикоммунизм и русофобию.

Большое количество таких кандидатов, их популистская демагогия с использованием лозунгов левых сил, заманчивых обещаний, которых они не собираются выполнять, шумные, грязные кампании с взаимными обвинениями создают видимость демократического характера выборов, отвлекают внимание от острых социально-экономических проблем, жизненных проблем избирателей, нагнетают в обществе ненависть, углубляют в нем раскол, создают угрозу распада Украины.

В этих условиях участие в избирательной кампании коммунистов, наших сторонников с целью разоблачения диктаторского, террористического характера правящего режима, его неонацистской идеологии, фашистской по своей сути политической практики и отстранения этого режима от власти приобретает важное значение.

Необходимо использовать все возможности для показа нашим соотечественникам того, чем грозит голосование за нынешнего президента Петра Порошенко или другого кандидата из вашингтонско-брюссельской орбиты, который в случае избрания будет проводить тот же политический курс на продолжение войны, полную зависимость от США, повышение тарифов по указаниям МВФ, на безработицу и обнищание, — это будет катастрофой для Украины.

2. Правящий режим, грубо обращающийся с Конституцией Украины, сделал все, чтобы не допустить к участию в выборах кандидата, выдвинутого Коммунистической партией Украины — первого секретаря ее Центрального Комитета Петра Симоненко, лишил сторонников коммунистической идеи и социалистического выбора возможности реализовать декларируемые украинской Конституцией права и свободы, выразить свою политическую волю.

Судебные органы, в том числе Верховный суд Украины, поддержали антиконституционную позицию Центризбиркома. Центральный Комитет Компартии Украины подал жалобу на эти решения в Европейский суд по правам человека. Но для рассмотрения дела требуется время.

В этой ситуации Президиум Центрального Комитета Компартии Украины призывает идти на выборы, чтобы проголосовать против Порошенко, его режима, и считает возможным поддержать на выборах кандидата, избирательная программа которого предусматривает:

— немедленное прекращение войны на востоке Украины с предоставлением соответствующим районам Донецкой и Луганской областей особого, закрепленного в Конституции, статуса в составе Украины, как это предусмотрено Минскими соглашениями, недопущение репрессий в отношении граждан, проживающих там;

— переход на федеративную форму государственного устройства, наделение регионов Украины реальной возможностью самостоятельно решать вопросы местной жизни с учетом их специфики, исторических традиций при прочных гарантиях сохранения единства страны и ее территориальной целостности;

— недопущение фашизации украинского общества, устранение с его политической арены агрессивного национализма;

— отмену внесенных с нарушением Конституции изменений в нее относительно членства Украины в НАТО, восстановление нейтрального, внеблокового статуса Украины, предусмотренного Декларацией о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года и Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, утвержденным всеукраинским голосованием 1 декабря 1991 года, что зафиксировано в Конституции Украины, принятой 28 июня 1996 года;

— восстановление добрососедских, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией и другими странами;

— неукоснительное соблюдение Конституции Украины, декларируемых в ней общепризнанных в демократическом мире прав и свобод человека, в том числе права свободно пользоваться, учиться на родном языке;

— недопущение вмешательства государства в церковные дела.

3. В случае участия партийцев, наших сторонников в составе избирательных комиссий, групп наблюдателей занимать четкую, твердую позицию, направленную на обеспечение неуклонного соблюдения законности при проведении голосования, подсчете голосов, оформлении избирательной документации, недопущение фальсификаций.

В невероятно тяжелых условиях находится наша партия. Антинародный режим прибегает к любым мерам, грубо нарушая Основной и другие законы государства, чтобы вытеснить ее с политического поля Украины и уничтожить, лишить трудящихся выразителя их интересов и надежного защитника. Наше участие в избирательной кампании, пусть и в ограниченном варианте, должно показать гражданам Украины, мировой общественности: Коммунистическая партия Украины живет, борется и будет бороться за высокие идеалы социальной справедливости, свободы, за действительно независимую, демократическую Украину.

г. Киев

14 февраля 2019 года


Вы можете обсудить этот материал на наших страницах в социальных сетях